Lấy thông tin người dùng

Lưu ý: Nếu email là XYZ@UEH.EDU.VN thì tên người dùng là XYZ