• Thông báo V/v lập dự toán ngân sách hoạt động và đăng ký chỉ tiêu hoạt động (KPI) năm 2020 Thông báo V/v lập dự toán ngân sách hoạt động và đăng ký chỉ tiêu hoạt động (KPI) năm 2020 (15/10/2019)

  Để phục vụ công tác lập dự toán và triển khai các hoạt động năm 2020, Trường thông báo đến các đơn vị về việc lập dự toán kinh phí hoạt động đơn vị và đăng ký chỉ tiêu hoạt động (KPI) năm 2020 như sau:...

 • Thông báo v/v đóng học phí học kỳ đầu năm 2020 của các khóa hệ Văn bằng 2 và Liên thông đại học chính quy Thông báo v/v đóng học phí học kỳ đầu năm 2020 của các khóa hệ Văn bằng 2 và Liên thông đại học chính quy (10/10/2019)

  Căn cứ quyết định số 2730/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Trường về việc quy định mức thu học phí học kỳ đầu năm 2020 của hệ Liên thông đại học chính quy và Văn bằng 2 chính quy..

 • Thông báo v/v đóng học phí học kỳ đầu năm 2020 của các khóa hệ Đại học chính quy đại trà Thông báo v/v đóng học phí học kỳ đầu năm 2020 của các khóa hệ Đại học chính quy đại trà (10/10/2019)

  Căn cứ Quyết định số 2729/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Trường về việc quy định mức thu học phí học kỳ đầu năm 2020 hệ Đại học chính quy đại trà...

 • Thông báo v/v đóng học phí học kỳ đầu năm 2020 của các khóa Chương trình Cử nhân chất lượng cao Thông báo v/v đóng học phí học kỳ đầu năm 2020 của các khóa Chương trình Cử nhân chất lượng cao (10/10/2019)

  Căn cứ Quyết định số 2728/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Trường về việc quy định mức thu học phí học kỳ đầu năm 2020 của Chương trình Cử nhân chất lượng cao..

 • Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý, đề xuất (lần 1) Quy chế chi tiêu nội bộ UEH năm 2020 Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý, đề xuất (lần 1) Quy chế chi tiêu nội bộ UEH năm 2020 (09/10/2019)

  Thực hiện kế hoạch xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ (QCCTNB) Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) năm 2020, Trường tổ chức lấy ý kiến đóng góp (lần 1) từ quý Thầy, Cô nhằm hoàn chỉnh, bổ sung QCCTNB hiện nay, làm cơ sở cho việc xây dựng QCCTNB UEH năm 2020 (Tham khảo Quy chế chi tiêu năm 2019 tại Portal UEH hoặc website Phòng Tài chính - Kế toán).