UEH

Thông báo về việc thu học phí kỳ đầu năm 2012 của các khóa hệ Sau đại học

Thứ tư, ngày 04/01/2012

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  TP.HCM

Số:    01/TB-ĐHKT-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2012

         

THÔNG BÁO

V/v thu học phí kỳ đầu năm 2012 của các khóa hệ Sau đại học

 

Căn cứ kết luận của Ban Giám hiệu trường Đại học Kinh tế TP.HCM ngày 02 tháng 12 năm 2011 về việc về việc xử lý nợ học phí và đôn đốc thu học phí các hệ đào tạo theo niên chế tại trường; phòng Tài chính – Kế toán thông báo về việc thu học phí học kỳ đầu 2012 (học kỳ 2 năm học 2011-2012) của hệ Sau đại học như sau:

I.Đối với cao học đào tạo theo tín chỉ (khóa 21) và nghiên cứu sinh 2011: Nộp học phí theo thông báo học phí học kỳ cuối năm 2012 (từ tháng 7/2012)

II. Đối với các khóa cao học đào tạo theo niên chế (từ khóa 20 trở về trước) và  nghiên cứu sinh từ năm 2010 trở về trước:

1. Hình thức nộp học phí:

            a. Học viên nộp tiền trực tiếp tại các phòng giao dịch, chi nhánh của ngân hàng OCB (tham khảo danh sách đính kèm);

            b. Chuyển khoản vào tài khoản:

            Tên tài khoản:           Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

            Số tài khoản:             0036100000119009

            Nội dung: Ghi rõ “Tên,  MSSV nộp học phí Trường Đại học Kinh tế TP.HCM”

c. Internet Banking hoặc Mobile Banking: Trường hợp học viên có tài khoản cá nhân của ngân hàng OCB có thể sử dụng các dịch vụ Internet Banking hoặc Mobile Banking của ngân hàng OCB để thanh toán.

Khi nộp học phí, học viên phải giữ chứng từ của ngân hàng xác nhận đã nộp học phí và không cần đổi biên lai. Trường hợp có nhu cầu cấp biên lai học phí của trường, học viên liên hệ phòng Tài chính – Kế toán (Phòng A006, 59C Nguyễn Đình Chiểu) trong giờ hành chính hoặc ngoài giờ hành chính (17g00 - 18g30), từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

2. Số tiền nộp học phí:

            - Số tiền học phí phải nộp bao gồm toàn bộ học phí còn nợ các học kỳ trước (tính theo mức học phí hiện hành) và học phí của học kỳ đầu năm học 2012.

- Để biết thông tin về nợ học phí và số tiền phải nộp, học viên tra cứu thông tin tại website www.tckt.ueh.edu.vn, mục “Tra cứu học phí”.

3. Thời hạn nộp học phí: Đến hết ngày 15 tháng 03 năm 2012.

4. Hình thức xử lý nợ học phí: Sau ngày 15/03/2012 Phòng Tài chính – Kế toán sẽ cung cấp danh sách về tình trạng học phí của học viên cho phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học. Những trường hợp chưa nộp học phí sẽ không được tham dự các hoạt động đào tạo, thi cử của Trường trong học kỳ đầu năm 2012.

 

Trân trọng!

TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                        TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Nơi nhận:

- Học viên SĐH;                                                                                                                    (Đã ký)

- Ngân hàng OCB;                                                                              

- Thầy Phong, Thầy Hoài,                                                                                    BÙI QUANG HÙNG

   Cô Nguyệt (để báo cáo);                                                      

- P.QLĐTSĐH (phối hợp thực hiện);

- Lưu: TC-KT.