• Thông báo v/v hoàn tất kê khai thanh toán thù lao giảng dạy và các hoạt động đào tạo khác năm 2016 Thông báo v/v hoàn tất kê khai thanh toán thù lao giảng dạy và các hoạt động đào tạo khác năm 2016 (08/12/2016)

  Để đảm bảo công tác quyết toán tài chính năm 2016 theo đúng tiến dộ cũng như hoàn tất việc thanh toán thù lao giảng dạy ....

 • Thông báo v/v quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016 Thông báo v/v quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016 (05/12/2016)

  Căn cứ thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 về việc....

 • Thông báo v/v thực hiện tạm ứng và quyết toán tài chính năm 2016 Thông báo v/v thực hiện tạm ứng và quyết toán tài chính năm 2016 (05/12/2016)

  Để đảm bảo công tác quyết toán tài chính năm 2016 theo đúng tiến độ, Trường thông báo về việc thực hiện tạm ứng và quyết toán tài chính năm 2016 như sau:

 • Thông báo v/v mua bảo hiểm sức khỏe dành cho cán bộ, viên chức UEH Thông báo v/v mua bảo hiểm sức khỏe dành cho cán bộ, viên chức UEH (11/01/2016)

  Tiếp tục thực hiện chủ trương nâng cao phúc lợi cho cán bộ, viên chức UEH (CBVC), Trường đã tiến hành tái tục hợp đồng bảo hiểm sức khỏe với công ty Bảo Việt Hồ Chí Minh thuộc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt cho CBVC thời hạn 1 năm (từ 21/01/2016 đến 21/01/2017) với các nội dung sau:

 • Thông báo V/V thanh toán tiền lương, PC, TN UEH T1,T2/2016 và PL, TN UEH bổ sung Têt Nguyên đán 2016 Thông báo V/V thanh toán tiền lương, PC, TN UEH T1,T2/2016 và PL, TN UEH bổ sung Têt Nguyên đán 2016 (04/01/2016)

  Căn cứ vào Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành, kế hoạch tổng kết năm học 2015 và kế hoạch tài chính 2016, Trường thông báo đến toàn thể CBVC UEH các nội dung liên qua đến thanh toán các khoản tiền lương, phụ cấp, thu nhập UEH của tháng 1, tháng 2/ 2016 và thu nhập UEH bổ sung Tết nguyên đán 2016 như sau: