• Thông báo V/v quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018 Thông báo V/v quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018 (10/12/2018)

  Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 về việc hướng dẫn thực hiện luật thuế TNCN, Trường thông báo việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018 đối với CCVC, GV thỉnh giảng UEH như sau:...

 • Thông báo v/v kê khai làm thêm giờ từ năm 2017 Thông báo v/v kê khai làm thêm giờ từ năm 2017 (13/03/2017)

  Căn cứ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 thang 01 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động (Điều 25)

 • Thông báo v/v hoàn tất kê khai thanh toán thù lao giảng dạy và các hoạt động đào tạo khác năm 2016 Thông báo v/v hoàn tất kê khai thanh toán thù lao giảng dạy và các hoạt động đào tạo khác năm 2016 (08/12/2016)

  Để đảm bảo công tác quyết toán tài chính năm 2016 theo đúng tiến dộ cũng như hoàn tất việc thanh toán thù lao giảng dạy ....

 • Thông báo v/v quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016 Thông báo v/v quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016 (05/12/2016)

  Căn cứ thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 về việc....

 • Thông báo v/v thực hiện tạm ứng và quyết toán tài chính năm 2016 Thông báo v/v thực hiện tạm ứng và quyết toán tài chính năm 2016 (05/12/2016)

  Để đảm bảo công tác quyết toán tài chính năm 2016 theo đúng tiến độ, Trường thông báo về việc thực hiện tạm ứng và quyết toán tài chính năm 2016 như sau: