Thông báo v/v nộp học phí HKĐ năm 2018 của hệ VLVH các khóa tuyển sinh từ 2015 trờ về trước (niên chế)facebook.com  twitter.com  buzz.yahoo.com  google.com