Quyết định v/v quy định mức thu các phòng ở Nhà khách UEH - Học kỳ cuối năm 2017facebook.com  twitter.com  buzz.yahoo.com  google.com