Thông báo v/v tạm ngưng giao dịch tại Phòng Tài chính - kế toán ngày 17/11/2017facebook.com  twitter.com  buzz.yahoo.com  google.com