Tổ chức bộ máy phòng Tài chính - Kế toán

 

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Cập nhật ngày 10/12/2014


Stt

Họ tên

Công việc

LÃNH ĐẠO PHÒNG

01


Bùi Quang Hùng

Thạc sĩ – Giảng viên

Trưởng phòng

CQ: 38222357-Ext: 222

DĐ: 0983393840

Email: bqhung@ueh.edu.vn

 

 

Phụ trách chung:

- Chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của đơn vị

 

Trực tiếp phụ trách:

- Dự toán hoạt động, lập kế hoạch tài chính

- Xây dựng mức thu học phí hàng năm

- Xây dựng các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ

- Công tác tổ chức của phòng

- Kiểm soát nghiệp vụ, ký duyệt chứng từ

- Phân tích tài chính

- Quản trị dữ liệu, điều hành hệ thống

- Quản trị trang web phòng

 

Công tác khác:

- Đảng ủy viên

- Thư ký Hội đồng trường

- Bí thư chi bộ

- Giảng viên khoa Kế toán – Kiểm toán

02


Nguyễn Thị Thùy Hương

Thạc sĩ – Chuyên viên chính

Phó trưởng phòng

CQ: 38222357-Ext: 212

DĐ: 0903719191

Email: huongtv@ueh.edu.vn

 

Phụ trách:

- Kế toán tổng hợp

- Lập báo cáo tài chính

- Quyết toán thuế TNCN

- Các công việc khác do Trưởng đơn vị giao/ủy quyền.

 

Công tác khác:

- Phó bí thư chi bộ

CHUYÊN VIÊN

1.
 


Nguyễn Thị Ngọc Châu

Thạc sĩ

Kế toán viên chính

CQ: 38222357-Ext: 217

DĐ: 0908035533

Email: nchau@ueh.edu.vn

 

 

Phụ trách:

- Kế toán TGNH

- Đối chiếu số dư ngân hàng

- Thu tiền, quyết toán thu tiền tại quầy hàng ngày theo ca trực

- Soạn thảo văn bản công việc phụ trách

 

Hỗ trợ phụ:

- Kế toán theo dõi tạm ứng

- Kế toán kho bạc

- Kế toán dự toán NSNN

- Kế toán thanh toán giờ giảng các hệ đào tạo

- Kế toán thanh toán hướng dẫn chuyên đề, luận văn, luận án các hệ đào tạo

 

Công tác khác:

- Tổ trưởng công đoàn

2.
 


Nguyễn Mỹ Hậu

Cử nhân

Kế toán viên

CQ: 38222357-Ext: 214

DĐ: 0908365972

Email: nmyhau.tckt@ueh.edu.vn

 

 

Phụ trách:

- Kế toán tiền mặt

- Kế toán tạm ứng

- Theo dõi dự toán hoạt động của các đơn vị

- Theo dõi và thực hiện chi lập quỹ các đơn vị

- Thu tiền, quyết toán thu tiền tại quầy hàng ngày theo ca trực

- Soạn thảo văn bản công việc phụ trách

 

Hỗ trợ chính:

- Ghi nhận, khai báo dữ liệu thuế TNCN

 

Hỗ trợ phụ:

- Kiểm kê quỹ tiền mặt hàng tuần

- Kế toán mua sắm vật tư/hàng hóa/dịch vụ

3. 


Trần Quang Khải

Cử nhân

Kế toán viên

CQ: 38222357-Ext: 215

DĐ: 0906661474

Email: tqkhai@ueh.edu.vn

 

 

Phụ trách:

- Kế toán thanh toán coi thi

- Kế toán thanh toán chấm bài/đề thi/cố vấn học tập

- Thu tiền, quyết toán thu tiền tại quầy hàng ngày theo ca trực

- Soạn thảo văn bản công việc phụ trách

- Xử lý văn bản đi, đến

 

Hỗ trợ chính:

- Quản lý, đôn đốc học phí ĐHCQ, VB2, LT

 

Hỗ trợ phụ:

- Chế độ bảo hiểm XH, BHYT, BHTN…

- Cập nhật dữ liệu GV-CBVC

- Hoàn trả học phí, đổi biên lai, xác nhận thu tiền…

4.
 


Trần Thị Lệ

Cử nhân

Kế toán viên

CQ: 38222357-Ext: 216

DĐ: 0903805475

Email: thuythaouyen@ueh.edu.vn

 

 

Phụ trách:

- Thủ quỹ

- Kiểm kê quỹ tiền mặt hàng tuần

- Bảo quản các chứng từ có giá (cổ phiếu, sổ tiền gửi NH, sổ đỏ…)

- Thu tiền, quyết toán thu tiền tại quầy hàng ngày theo phân công

- Soạn thảo văn bản công việc phụ trách

 

Hỗ trợ chính:

- Kế toán thanh toán coi thi

- Theo dõi và thực hiện chi lập quỹ các đơn vị

- Quản lý tài sản, VPP

5.


 


Trần Thị Tuyết Mai

Thạc sĩ

Kế toán viên

CQ: 38222357-Ext: 220

DĐ: 0908283496

Email: tuyetmai@ueh.edu.vn

 

Phụ trách:

- Kế toán các khoản thanh toán cá nhân từ hoạt động sự nghiệp

- Nhập dữ liệu, khai báo thuế TNCN

- Quyết toán thuế TNCN - Cập nhật dữ liệu các đối tượng ngoài có phát sinh thu nhập tại UEH để khai báo thuế

- Thu tiền, quyết toán thu tiền tại quầy hàng ngày theo phân công

- Soạn thảo văn bản công việc phụ trách

6.


 


Phạm Thị Thu Nga

Cử nhân

Kế toán viên

CQ: 38222357-Ext: 218

DĐ: 0908356747

Email: thunga@ueh.edu.vn

 

                     

Phụ trách:

- Kế toán ấn chỉ

- Quản lý tài chính các đơn vị dấu tròn, không dấu tròn

- Thuế TNDN

- Quản lý các hợp đồng liên kết thu các hoạt động phục vụ đào tạo

- Thu tiền, quyết toán thu tiền tại quầy hàng ngày theo phân công

- Soạn thảo văn bản công việc phụ trách

7.
 


Nguyễn Toàn Xuân Nhã

Thạc sĩ

Kế toán viên

CQ: 38222357-Ext: 219

DĐ: 0984917184

Email: xuannha@ueh.edu.vn

 

 

Phụ trách:

- Quản lý, đôn đốc học phí VLVH

- Quản lý đôn đốc học phí SĐH

- Học bổng, phụ cấp trách nhiệm BCS lớp hệ phụ trách

- Hoàn trả học phí, đổi biên lai, xác nhận thu tiền

- Quản lý các hợp đồng liên kết đào tạo

- Thu tiền, quyết toán thu tiền tại quầy hàng ngày theo phân công

- Soạn thảo văn bản công việc phụ trách

- Kiểm soát thu tiền tại quầy

 

Hỗ trợ phụ:

- Xây dựng mức thu học phí hàng năm

8.


Trần Hoàng Tâm

Thạc sĩ

Kế toán viên

CQ: 38222357-Ext: 225

0939106901

Email:

tam-tckt@ueh.edu.vn

 

 

Phụ trách:

- Kế toán sửa chữa, XDCB

- Quản lý, đôn đốc học phí ĐHCQ, VB2, LT

- Học bổng, phụ cấp trách nhiệm BCS lớp hệ phụ trách

- Hoàn trả học phí, đổi biên lai, xác nhận thu tiền

- Soạn thảo văn bản công việc phụ trách

 

Hỗ trợ chính:

- Quản trị dữ liệu, điều hành hệ thống

- Quản trị trang web phòng

- Hỗ trợ triển khai ISO

 

Hỗ trợ phụ:

- Xây dựng mức thu học phí hàng năm

- Quản lý các hợp đồng liên kết đào tạo

- Xây dựng dự toán hoạt động hàng năm

- Theo dõi dự toán hoạt động của các đơn vị

- Phân tích tài chính

9.


Trần Thị Huyền Thu

Thạc sĩ

Kế toán viên

CQ: 38222357-Ext: 221

DĐ: 0918784888

Email: huyenthu@ueh.edu.vn

 

Phụ trách:

- Kế toán kho bạc  

- Đối chiếu số dư TKKB

- Kế toán dự toán NSNN

- Thu tiền, quyết toán thu tiền tại quầy hàng ngày theo phân công

- Soạn thảo văn bản công việc phụ trách

 

Hỗ trợ phụ:

- Kế toán TGNH

- Kế toán tổng hợp

- Theo dõi công nợ

- Phân tích tài chính

10.

 


Trần Thị Ái Thúy

Thạc sĩ

Kế toán viên

CQ: 38222357-Ext: 213

DĐ: 0918843353

Email: thuykhtc@ueh.edu.vn

 

 

Phụ trách:

- Kế toán mua sắm vật tư/hàng hóa/Dịch vụ

- Kế toán tài sản cố định

- Theo dõi công nợ

- Theo dõi dự toán hoạt động của các đơn vị

- Thu tiền, quyết toán thu tiền tại quầy hàng ngày theo phân công

- Soạn thảo văn bản công việc phụ trách (2)

 

Hỗ trợ phụ:

- Kế toán tiền mặt

11. 

Huỳnh Thị Bích Thủy 

Cử nhân

Kế toán viên

CQ: 38222357-Ext: 226

DĐ: 0908506575

Email: bichthuy@ueh.edu.vn

 

 

Phụ trách:

- Kế toán thanh toán giờ giảng các hệ đào tạo

- Kế toán thanh toán hướng dẫn chuyên đề, luận văn, luận án các hệ -đào tạo

- Theo dõi định mức, tổng hợp khối lượng giảng dạy

- Quản lý tài sản, VPP

- Thu tiền, quyết toán thu tiền tại quầy hàng ngày theo phân công

- Hỗ trợ triển khai ISO

- Soạn thảo văn bản công việc phụ trách

 

Hỗ trợ phụ:

- Kế toán TGNH

12.


 


Bùi Ngọc Hà Thy 

Cử nhân

Kế toán viên

CQ: 38222357-Ext: 224

0908695395

Email: thy_tckt@ueh.edu.vn

 

 

Phụ trách:

- Kế toán lương, thu nhập tăng thêm, phụ cấp

- Kế toán chế độ bảo hiểm XH, BHYT, BHTN…

- Cập nhật dữ liệu GV-CBVC

- Xử lý văn bản đi, đến

- Thu tiền, quyết toán thu tiền tại quầy hàng ngày theo phân công

- Soạn thảo văn bản công việc phụ trách (2)

                             


facebook.com  twitter.com  buzz.yahoo.com  google.com