LUẬT 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12.

(Văn bản đính kèm)facebook.com  twitter.com  buzz.yahoo.com  google.com