• Thông báo V/v hoàn trả học phí năm 2019 các khóa hệ ĐHCQ tập trung, Văn bằng 2, Liên thông đại học theo học chế tín chỉ đợt 1 Thông báo V/v hoàn trả học phí năm 2019 các khóa hệ ĐHCQ tập trung, Văn bằng 2, Liên thông đại học theo học chế tín chỉ đợt 1 (16/01/2019)

  Căn cứ đơn rút học phí học phần của sinh viên hệ Đại học chính quy tập trung, Văn bằng 2, Liên thông đại học chính quy đã được Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên duyệt, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc hoàn trả học phí đợt 1 năm 2019 như sau:

 • Thông báo v/v chi trả tiền miễn, giảm học phí cho SV hệ ĐHCQ và hệ LTĐH chính quy HKĐ năm 2019 đợt 1 Thông báo v/v chi trả tiền miễn, giảm học phí cho SV hệ ĐHCQ và hệ LTĐH chính quy HKĐ năm 2019 đợt 1 (16/01/2019)

  Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-ĐHKT-QLĐT và số 23/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh...

 • Thông báo đợt 01 năm 2019 v/v thuê ngoài dịch vụ bảo vệ tại các cơ sở A,B,D,E,H,Q.8, Gia Phú năm 2019 Thông báo đợt 01 năm 2019 v/v thuê ngoài dịch vụ bảo vệ tại các cơ sở A,B,D,E,H,Q.8, Gia Phú năm 2019 (15/01/2019)

 • Thông báo v/v chi trả học bổng HTHT và KKHT cho sinh viên hệ ĐHCQ học kỳ cuối năm 2018 Thông báo v/v chi trả học bổng HTHT và KKHT cho sinh viên hệ ĐHCQ học kỳ cuối năm 2018 (13/12/2018)

  Căn cứ Quyết định số 3841/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh...

 • Thông báo V/v quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018 Thông báo V/v quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018 (10/12/2018)

  Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 về việc hướng dẫn thực hiện luật thuế TNCN, Trường thông báo việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018 đối với CCVC, GV thỉnh giảng UEH như sau:...