Thông báo v/v triển khai các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đối với hệ VLVH


facebook.com  twitter.com  buzz.yahoo.com  google.com