Thông báo đợt 51 năm 2016 v/v mời thầu thuê ngoài dịch vụ bảo vệ tại các cơ sở A, B, E, H, Q.8 cho năm 2017


facebook.com  twitter.com  buzz.yahoo.com  google.com