UEH

Thông báo V/v hỗ trợ học phí đối với các học phần học trực tuyến cho sinh viên thuộc hệ Vừa làm vừa học

Thứ ba, ngày 07/12/2021

Danh sách nhận tiền hỗ trợ học phí qua chuyển khoản

-

Biểu mẫu bổ sung thông tin chuyển khoản