UEH

THÔNG BÁO V/v chi trả tiền miễn, giảm học phí cho sinh viên Hệ ĐHCQ và Hệ LTĐH chính quy học kỳ cuối năm 2021

Thứ sáu, ngày 07/01/2022

Danh sách nhận tiền miễn giảm học phí đợt 1 và 2 Học kỳ cuối năm 2021

Biểu mẫu bổ sung thông tin chuyển khoản