Thông báo v/v chi trả quỹ đơn vị năm 2016facebook.com  twitter.com  buzz.yahoo.com  google.com