Hình minh họa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Số:   15   /TB-ĐHKT-TCKT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2015   THÔNG BÁO V/v hoàn trả học phí các khóa hệ ĐHCQ (ĐHCQ tập trung, Liên thông, Văn bằng 2) theo học chế tín chỉ đợt 2 năm 2015        Căn cứ đơn rút học phí học phần của sinh viên hệ Đại học chính quy tập trung, Văn bằng 2 chính quy đã được phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên duyệt, Phòng Tài chính ...

Hình minh họa

           Trường Đai học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện có nhu cầu mua một số vật tư dùng cho hệ thống lưới điện tại cơ sở quận 8 của Trường. Kinh mới các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây:(File đính kèm)           Thời gian nhận: Từ ngày 24/08/2015 đến hết ngày 29/08/2015           Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu mẫu số 01 và mẫu số 03 có đóng dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp phiếu chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp lệ.            Phiếu chào giá được gửi đến theo địa chỉ sau:Phòng Cơ sở - Vật chất (Phòng A.212)Phòng Tài chính - Kế toán (Phòng A.009), Tel: 08.38222357Trường ...