Hình minh họa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  Số:  26 /TB-ĐHKT-TCKT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2015   THÔNG BÁO V/v hoàn trả học phí các khóa hệ ĐHCQ (ĐHCQ tập trung, Liên thông, Văn bằng 2) theo học chế tín chỉ đợt 3 năm 2015        Căn cứ đơn rút học phí học phần của sinh viên hệ Đại học chính quy tập trung, Văn bằng 2 chính quy đã được phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên duyệt, Phòng Tài chính – Kế toán thông báo về việc hoàn ...

Hình minh họa

          Trường Đai học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị liên quan tham gia chào hàng cạnh tranh mua mới máy chiếu (Projector). Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về số lượng kỹ thuật theo các danh mục trong bảng dưới đây: (File đính kèm).          Thời gian nhận: Từ ngày 30/11/2015 đến hết ngày 04/12/2015          Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu số 01 và mẫu số 03 có đóng dấ u niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp phiếu chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp lệ.            Phiếu chào giá được gửi đến theo địa chỉ sau:Phòng Quản trị - Thiết bị (Phòng A.212)Phòng Tài chính - Kế toán ...

Hình minh họa

Chi tiết quy trình TCKT.QT.05: Lập dự toán ngân sách hoạt động ...