UEH
Thứ hai, ngày 20/05/2024

TCKHĐT.QT.14: Quy trình mua sắm, sửa chữa tài sản tại UEH Xem thêm

Thứ hai, ngày 20/05/2024

Quy trình này hướng dẫn việc thah toán, quyết toán đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ do viên chức UEH thực hiện hoặc do cơ quan chủ trì đề tài là Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định tài chính hiện hành Xem thêm

Thứ hai, ngày 20/05/2024

TCKHĐT.QT.12: Quy trình hướng dẫn kê khai, theo dõi các hoạt động tài chính tại UEH Xem thêm

Thứ tư, ngày 10/12/2014

Hướng dẫn sử dụng hệ thống kê khai thanh toán- tạm ứng đơn vị Xem thêm

Thứ năm, ngày 30/05/2024

TCKHĐT.QT.11: Xây dựng QC chi tiêu nội bộ đối với đơn vị SN trực thuộc UEH Xem thêm

Thứ hai, ngày 20/05/2024

TCKHĐT.QT.09: Quy trình phối hợp quản lý nhân sự và thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm Xem thêm

Thứ hai, ngày 20/05/2024

TCKHĐT.QT.04: Kê khai, thanh toán thu nhập hoạt động đào tạo, phục vụ đào tạo, quản lý thông qua dữ liệu điện tử Xem thêm