UEH
Chủ nhật, ngày 28/08/2022

Căn cứ theo danh sách của Phòng Đào tạo về việc đánh giá mức độ hoàn thành trách nhiệm Ban cán sự lớp, Trường thông báo Ban cán sự lớp các khóa hệ ĐHCQ về việc nhận phụ cấp trách nhiệm học kỳ đầu năm học 2022 như sau: Xem thêm

Thứ tư, ngày 10/08/2022

Căn cứ Quyết định số 1898/QĐ-ĐHKT-CSHTNH ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường thông báo danh sách sinh viên hệ ĐHCQ được nhận học bổng Hỗ trợ học tập học kỳ đầu năm 2022 Xem thêm

Thứ tư, ngày 10/08/2022

Căn cứ Quyết định số 1304/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 20 tháng 5 năm 2022 về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2022 đối với hệ Sau đại học; Xem thêm

Thứ hai, ngày 01/08/2022

Căn cứ Quyết định số 1304/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 20 tháng 5 năm 2022 về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2022 đối với hệ Sau đại học; Xem thêm

Chủ nhật, ngày 24/07/2022

Căn cứ Quyết định số 1730/QĐ-ĐHKT-CSHTNH ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường thông báo danh sách sinh viên hệ ĐHCQ được nhận học bổng Khuyến khích học tập học kỳ đầu năm 2022 Xem thêm

Chủ nhật, ngày 26/06/2022

Căn cứ Quyết định số 1304/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 20 tháng 5 năm 2022 về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2022 đối với Hệ Sau đại học; Xem thêm

Thứ hai, ngày 23/05/2022

Căn cứ Quyết định số 1308/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Trường về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2022 hệ Văn bằng 2 và Liên thông đại học chính quy... Xem thêm

Thứ hai, ngày 23/05/2022

Căn cứ Quyết định số 1307/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Trường về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2022 Chương trình cử nhân chất lượng cao... Xem thêm

Thứ hai, ngày 23/05/2022

Căn cứ Quyết định số 1306/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Trường về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2022 hệ Đại học chính quy đại trà; Xem thêm