UEH
Thứ ba, ngày 11/06/2024

Căn cứ theo danh sách của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học về việc đánh giá mức độ hoàn thành trách nhiệm Ban cán sự lớp, Xem thêm

Thứ hai, ngày 27/05/2024

Căn cứ Quyết định số 1558/QĐ-ĐHKT-TCKHĐT ngày 04 tháng 5 năm 2024 của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Xem thêm

Thứ hai, ngày 27/05/2024

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-ĐHKT-TCKHĐT ngày 04 tháng 5 năm 2024 của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Xem thêm

Thứ hai, ngày 13/05/2024

Căn cứ Quyết định số 1619/QĐ-ĐHKT-TCKHĐT ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng đại học về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2024 hệ Liên thông Đại học chính quy, Văn bằng 2 Đại học chính quy; Xem thêm

Thứ hai, ngày 13/05/2024

Căn cứ Quyết định số 1618/QĐ-ĐHKT-TCKHĐT ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng đại học về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2024 hệ Đại học chính quy; Xem thêm

Thứ ba, ngày 26/03/2024

Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng đại học về việc quy định mức thu học phí học kỳ giữa năm 2024 Đại học chính quy;... Xem thêm

Thứ hai, ngày 25/03/2024

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 04/01/2024; Quyết định số 358 và 359/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 22/01/2024; Quyết định số 778 và 779/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 13/3/2024 Xem thêm

Thứ tư, ngày 17/01/2024

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-ĐHKT-CSHTNH ngày 03 tháng 01 năm 2024 và 223/QĐ-ĐHKT-CSHTNH ngày 16 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Xem thêm

Thứ hai, ngày 08/01/2024

Căn cứ theo danh sách của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học về việc đánh giá mức độ hoàn thành trách nhiệm Ban cán sự lớp, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Ban cán sự lớp các khóa hệ Đại học chính quy về việc nhận phụ cấp trách nhiệm học kỳ cuối năm học 2023 như sau: Xem thêm

Thứ năm, ngày 23/11/2023

Căn cứ Quyết định số 3502 và 3503/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 20/10/2023; Quyết định số 3228 và 3229/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 05/10/2023; Xem thêm