UEH
Thứ năm, ngày 21/09/2023

Căn cứ theo phương án nộp học phí đã đăng ký khi nhập học của các sinh viên; Căn cứ theo tình hình nộp học phí nhập học thực tế; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên khóa 49 về việc nộp học phí bổ sung, cụ thể như sau: Xem thêm

Thứ hai, ngày 21/08/2023

THÔNG BÁO V/v cấp học bổng Khuyến khích học tập và Hỗ trợ học tập - Học kỳ đầu năm 2023 cho sinh viên Đại học chính quy Xem thêm

Thứ ba, ngày 25/07/2023

Căn cứ theo danh sách của Phòng Đào tạo về việc đánh giá mức độ hoàn thành trách nhiệm Ban cán sự lớp, Trường thông báo Ban cán sự lớp các khóa hệ Đại học chính quy về việc nhận phụ cấp trách nhiệm học kỳ đầu năm học 2023 như sau: Xem thêm

Thứ ba, ngày 23/05/2023

Căn cứ Quyết định số 1121/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Trường về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2023 đối với Hệ Sau đại học; Xem thêm

Thứ ba, ngày 23/05/2023

Căn cứ Quyết định số 1122/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Trường về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2023 đối với Hệ Đại học Vừa làm vừa học; Xem thêm

Thứ hai, ngày 08/05/2023

Căn cứ Quyết định số 1106/QĐ-ĐHKT-CSHTNH ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường thông báo Xem thêm

Thứ ba, ngày 09/05/2023

Căn cứ Quyết định số 1104/QĐ-ĐHKT-CSHTNH ngày 21/04/2023 và Quyết định số 1105/QĐ-ĐHKT-CSHTNH ngày 21/04/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Xem thêm