UEH
Thứ hai, ngày 28/11/2022

THÔNG BÁO V/v chi trả tiền miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ ĐHCQ và hệ LTĐHCQ học kỳ cuối năm 2022 đợt 1, 2, 3 Xem thêm

Thứ tư, ngày 16/11/2022

Căn cứ Quyết định số 3177/QĐ-ĐHKT-CSHTNH ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường thông báo Xem thêm

Thứ ba, ngày 11/10/2022

Căn cứ Quyết định số 3025/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Trường về việc quy định mức thu học phí học kỳ đầu năm 2023 hệ Liên thông Đại học chính quy, Văn bằng 2 Đại học chính quy Xem thêm

Thứ ba, ngày 11/10/2022

Căn cứ Quyết định số 3024/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Trường về việc quy định mức thu học phí học kỳ đầu năm 2023 của Chương trình Cử nhân chất lượng cao; Xem thêm

Thứ ba, ngày 11/10/2022

Căn cứ Quyết định số 3023/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Trường về việc quy định mức thu học phí học kỳ đầu năm 2023 hệ Đại học chính quy đại trà; Căn cứ kế hoạch đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ đầu năm 2023 của Phòng Đào tạo; Xem thêm

Chủ nhật, ngày 28/08/2022

Căn cứ theo danh sách của Phòng Đào tạo về việc đánh giá mức độ hoàn thành trách nhiệm Ban cán sự lớp, Trường thông báo Ban cán sự lớp các khóa hệ ĐHCQ về việc nhận phụ cấp trách nhiệm học kỳ đầu năm học 2022 như sau: Xem thêm

Thứ tư, ngày 10/08/2022

Căn cứ Quyết định số 1898/QĐ-ĐHKT-CSHTNH ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường thông báo danh sách sinh viên hệ ĐHCQ được nhận học bổng Hỗ trợ học tập học kỳ đầu năm 2022 Xem thêm

Thứ tư, ngày 10/08/2022

Căn cứ Quyết định số 1304/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 20 tháng 5 năm 2022 về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2022 đối với hệ Sau đại học; Xem thêm

Thứ hai, ngày 01/08/2022

Căn cứ Quyết định số 1304/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 20 tháng 5 năm 2022 về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2022 đối với hệ Sau đại học; Xem thêm

Chủ nhật, ngày 24/07/2022

Căn cứ Quyết định số 1730/QĐ-ĐHKT-CSHTNH ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường thông báo danh sách sinh viên hệ ĐHCQ được nhận học bổng Khuyến khích học tập học kỳ đầu năm 2022 Xem thêm