UEH
Thứ tư, ngày 08/02/2023

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-ĐHKT-CSHTNH ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường thông báo chi khen thưởng sinh viên Khóa 45 hệ Đại học chính quy đạt kết quả rèn luyện xuất sắc toàn khóa học như sau: Xem thêm

Thứ tư, ngày 08/02/2023

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-ĐHKT-CSHTNH ngày 04/01/2023; số 12/QĐ-ĐHKT-CSHTNH ngày 04/01/2023; và số 13/QĐ-ĐHKT-CSHTNH ngày 04/01/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Xem thêm

Thứ tư, ngày 08/02/2023

Căn cứ theo danh sách của Phòng Đào tạo về việc đánh giá mức độ hoàn thành trách nhiệm Ban cán sự lớp, Trường thông báo Ban cán sự lớp các khóa hệ Đại học chính quy về việc nhận phụ cấp trách nhiệm học kỳ cuối năm học 2022 như sau: Xem thêm

Thứ hai, ngày 09/01/2023

Căn cứ Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về hỗ trợ học phí đối với người học nhằm bình ổn giá, ổn định đới sống nhân dân; Xem thêm

Thứ năm, ngày 29/12/2022

Căn cứ Quyết định số 3156/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 02 tháng 11 năm 2022 về việc quy định mức thu học phí học kỳ đầu năm 2023 đối với Hệ Sau đại học; Xem thêm

Thứ sáu, ngày 30/12/2022

Căn cứ Quyết định số 3797/QĐ-ĐHKT-CSHTNH ngày 09 tháng 12 năm 2022 và Quyết định số 3971/QĐ-ĐHKT-CSHTNH ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Xem thêm

Thứ hai, ngày 28/11/2022

THÔNG BÁO V/v chi trả tiền miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ ĐHCQ và hệ LTĐHCQ học kỳ cuối năm 2022 đợt 1, 2, 3 Xem thêm

Thứ tư, ngày 16/11/2022

Căn cứ Quyết định số 3177/QĐ-ĐHKT-CSHTNH ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường thông báo Xem thêm

Chủ nhật, ngày 28/08/2022

Căn cứ theo danh sách của Phòng Đào tạo về việc đánh giá mức độ hoàn thành trách nhiệm Ban cán sự lớp, Trường thông báo Ban cán sự lớp các khóa hệ ĐHCQ về việc nhận phụ cấp trách nhiệm học kỳ đầu năm học 2022 như sau: Xem thêm

Thứ tư, ngày 10/08/2022

Căn cứ Quyết định số 1898/QĐ-ĐHKT-CSHTNH ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường thông báo danh sách sinh viên hệ ĐHCQ được nhận học bổng Hỗ trợ học tập học kỳ đầu năm 2022 Xem thêm