UEH
Thứ tư, ngày 22/05/2024

Căn cứ kết quả đấu thầu gói thầu bảo hiểm sức khỏe cho viên chức và người thân năm 2024, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Xem thêm

Thứ sáu, ngày 15/12/2023

Căn cứ tổng hợp các ý kiến từ các đơn vị theo thông báo số 2282/TB-ĐHKT-TCKT, ngày 25 tháng 10 năm 2023 về việc lấy ý kiến góp ý, đề xuất (lần 1) Quy chế chi tiêu nội bộ UEH năm 2024; Xem thêm

Thứ tư, ngày 25/10/2023

Thực hiện kế hoạch xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ (QCCTNB) Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) năm 2024, Trường tổ chức lấy ý kiến đóng góp (lần 1) từ quý Thầy, Cô nhầm hoàn chỉnh, bổ sung QCCTNB hiện nay, làm cơ sở cho việc xây dựng QCCTNB UEH năm 2024 (Tham khảo Quy chế chi tiêu năm 2023 tại Portal UEH hoặc website Phòng Tài chính - Kế toán). Xem thêm

Thứ hai, ngày 22/05/2023

Căn cứ kết quả đấu thầu gói thầu bảo hiểm sức khỏe cho viên chức và người thân năm 2023, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM Xem thêm

Thứ hai, ngày 12/12/2022

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 về việc hướng dẫn thực hiện luật thuế TNCN, Trường thông báo việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 đối với viên chức, người lao động, giảng viên thỉnh giảng như sau: Xem thêm

Thứ hai, ngày 21/11/2022

Căn cứ tổng hợp các ý kiến từ các đơn vị theo thông báo số 2048/TB-ĐHKT-TCKT, ngày 29 tháng 9 năm 2022 về việc lấy ý kiến góp ý, đề xuất (lần 1) Quy chế chi tiêu nội bộ UEH năm 2023; Xem thêm

Thứ năm, ngày 29/09/2022

Thực hiện kế hoạch xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ (QCCTNB) Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) năm 2023, Xem thêm

Thứ tư, ngày 20/04/2022

Căn cứ kết quả đấu thầu gói thầu bảo hiểm sức khỏe cho công chức viên chức và người thân năm 2022, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đã tiến hành ký hợp đồng bảo hiểm sức khỏe với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện thời hạn 1 năm (từ ngày 21/4/2022 đến ngày 21/4/2023) với các nội dung sau: Xem thêm

Thứ ba, ngày 21/12/2021

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến từ các đơn vị theo thông báo số 543/TB-ĐHKT-TCKT, ngày 08/10/2021 về việc lấy ý kiến góp ý, đề xuất (lần 1) Quy chế chi tiêu nội bộ UEH năm 2022... Xem thêm

Thứ hai, ngày 13/12/2021

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 về việc hướng dẫn thực hiện luật thuế TNCN, Trường thông báo việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021 đối với viên chức, người lao động, giảng viên thỉnh giảng như sau Xem thêm