UEH
Thứ hai, ngày 06/03/2023

Demo Xem thêm

Thứ ba, ngày 07/03/2023

Viettel IDC Test Xem thêm

Thứ năm, ngày 23/03/2023

Viettel IDC test Xem thêm

Thứ hai, ngày 18/01/2021

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngyà 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018.. Xem thêm

Thứ hai, ngày 08/06/2020

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018. Xem thêm

Thứ hai, ngày 23/12/2019

Thực hiện kế hoạch số 05/KH-CT ngày 19/03/2019.... Xem thêm

Thứ sáu, ngày 30/11/2018

Để đảm bảo công tác quyết toán tài chính năm 2018 theo đúng tiến độ và hoàn tất việc thanh toán thù lao giảng dạy cho giảng viên theo đơn giá năm 2018. Phòng Tài chính - Kế toán thông báo đến các đơn vị thuộc Trường các nội dung liên quan như sau:.. Xem thêm

Thứ tư, ngày 28/11/2018

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến tứ các dơn vị theo thông báo số 2145/TB-ĐHKT-TCKT, ngày 1/11/2018 về việc lấy ý kiến góp ý, đề xuất (lần 1 Quy chế chi tiêu nội bộ UEH năm 2019... Xem thêm

Thứ sáu, ngày 02/11/2018

Thực hiện kế hoạch xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ (QCCTNB) UEH năm 2019, trưởng tổ chức lấy ý kiến đóng góp (lần 1) từ quý Thầy, Cô.... Xem thêm

Thứ sáu, ngày 03/08/2018

Căn cứ Quyết định số 70/2017/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học... Xem thêm