UEH
Thứ hai, ngày 18/01/2021

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngyà 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018.. Xem thêm

Thứ hai, ngày 08/06/2020

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018. Xem thêm

Thứ hai, ngày 23/12/2019

Thực hiện kế hoạch số 05/KH-CT ngày 19/03/2019.... Xem thêm

Thứ sáu, ngày 30/11/2018

Để đảm bảo công tác quyết toán tài chính năm 2018 theo đúng tiến độ và hoàn tất việc thanh toán thù lao giảng dạy cho giảng viên theo đơn giá năm 2018. Phòng Tài chính - Kế toán thông báo đến các đơn vị thuộc Trường các nội dung liên quan như sau:.. Xem thêm

Thứ tư, ngày 28/11/2018

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến tứ các dơn vị theo thông báo số 2145/TB-ĐHKT-TCKT, ngày 1/11/2018 về việc lấy ý kiến góp ý, đề xuất (lần 1 Quy chế chi tiêu nội bộ UEH năm 2019... Xem thêm

Thứ sáu, ngày 02/11/2018

Thực hiện kế hoạch xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ (QCCTNB) UEH năm 2019, trưởng tổ chức lấy ý kiến đóng góp (lần 1) từ quý Thầy, Cô.... Xem thêm

Thứ sáu, ngày 03/08/2018

Căn cứ Quyết định số 70/2017/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học... Xem thêm

Thứ hai, ngày 22/01/2018

Căn cứ kết qủa đấu thầu gói thầu bảo hiểm sức khỏe cho người lao động UEH và người thân năm 2018... Xem thêm

Thứ sáu, ngày 08/12/2017

Căn cứ tình hình thực hiện Chương trình bảo hiểm sức khỏe dành cho giảng viên, viên chức UEH trong 3 năm vừa qua (2015-2017);... Xem thêm

Thứ năm, ngày 07/12/2017

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 về việc hướng dẫn thực hiện luật thuế TNCN, Trường thông báo việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017 đối với CCVC, GV thỉnh giảng UEH như sau: Xem thêm