Thông báo đợt 02 năm 2018 v/v thuê ngoài dịch vụ vệ sinh tại các cơ sở thuộc trường năm 2018

        Trường Đại học Kinh tế TP.HCM mời các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu thuê ngoài dịch vụ về sinh tại các cơ sở thuộc Trường năm 2018 với các nội dung sau:: File đính kèm

          Thời gian nhận: Từ ngày 08/01/2018 đến hết ngày 15/01/2018

         Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu số 01 và mẫu số 03 có đóng dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp phiếu chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp lệ.

            Phiếu chào giá được gửi đến theo địa chỉ sau:

Phòng Tài chính - Kế toán (Phòng A.009), Tel: 08.38222357

Phòng Cơ sở vật chất (Phòng A.216)

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

           Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh


facebook.com  twitter.com  buzz.yahoo.com  google.com