UEH
Thứ sáu, ngày 29/11/2019

Quy trình đăng ký, kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm Xem thêm

Thứ sáu, ngày 29/11/2019

Đảm bảo việc mua sắm, sửa chữa tài sản xuất phát từ như cầu thực tế, đáp ứng kịp thời, phục vụ hiệu quả các hoạt động của nhà trường Xem thêm

Thứ năm, ngày 28/11/2019

Quy trình tạm ứng, thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản Xem thêm

Thứ tư, ngày 27/11/2019

Quy trình phối hợp quản lý nhân sự và thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm Xem thêm

Thứ tư, ngày 27/11/2019

Quy trình kê khai thanh toán đơn vị Xem thêm

Thứ sáu, ngày 22/11/2019

Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ về việc hỗ trợ học phí cho GV-CBCC được cử đi học tập, nâng cao trình độ ở các cấp học đại học, cao học và nghiên cứu sinh. Phòng Tài chính – Kế toán thông báo quy trình hỗ trợ học phí như sau Xem thêm

Thứ tư, ngày 20/11/2019

Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của phòng Quản lý Đào tạo tại chức và phòng Tài chính-Kế toán; Để thống nhất quản lý các hoạt động liên kết đào tạo vừa học vừa làm với các đơn vị liên kết, phòng Quản lý Đào tạo tại chức và phòng Tài chính-Kế toán thống nhất quy trình phối hợp quản lý hợp đồng, biên lai và các khoản thu như sau: Xem thêm