UEH
Thứ ba, ngày 11/04/2017

Đảm bảo việc mua sắm, sửa chữa tài sản xuất phát từ như cầu thực tế, đáp ứng kịp thời, phục vụ hiệu quả các hoạt động của nhà trường Xem thêm

Thứ sáu, ngày 10/03/2017

Quy trình này nhằm chuẩn hóa việc thực hiện các hoạt động cải tạo, sửa chữa và xây dựng cơ bản trong Trường, kiểm soát tối đa và hiệu quả trong việc sử dụng kinh phí cho hoạt động xây dựng cơ bản, theo dõi tình hình thực hiện công tác xây dựng cơ bản một cách chi tiết và có hệ thống. Xem thêm

Thứ hai, ngày 02/01/2017

Quy trình áp dụng cho kê khai, thanh toán thu nhập cá nhân cho các hoạt động đào tạo, phục vụ đào tạo, quản lý tại UEH Xem thêm

Thứ sáu, ngày 18/11/2016

Quy trình mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM Xem thêm

Thứ hai, ngày 11/07/2016

Quy trình này hướng dẫn việc thah toán, quyết toán đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ do viên chức UEH thực hiện hoặc do cơ quan chủ trì đề tài là Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định tài chính hiện hành Xem thêm

Thứ ba, ngày 05/05/2015

Quy trình kê khai thanh toán đơn vị Xem thêm

Thứ tư, ngày 10/12/2014

Hướng dẫn sử dụng hệ thống kê khai thanh toán- tạm ứng đơn vị Xem thêm