Thông báo về việc kê khai chứng từ làm thêm giờ của CBCC
Thông báo về việc kê khai chứng từ làm thêm giờ của CBCC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Số: 16 /ĐHKT-TCKT

V/v Kê khai chứng từ làm thêm giờ của CBCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2011

                                                        Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trường

Căn cứ vào Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) số 04/2007/QH 12 ngày 21 tháng 11 năm 2007; Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN; Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ; Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 hướng dẫn sửa đổi bổ sung Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ tài chính; Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về Luật thuế TNCN.

Để đảm bảo quyền lợi của CBCC về việc miễn thuế TNCN từ phần tiền lương, tiền công làm việc thêm giờ được trả cao hơn tiền lương tiền công làm việc ban ngày. Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị khi kê khai khối lượng làm thêm giờ phải theo đúng mẫu sau đây:

  1. Mẫu số C01b-HD (Đính kèm) sử dụng trong trường hợp đơn vị có CBCC làm thêm giờ nhiều ngày trong tháng có tính chất thường xuyên.
  2. Mẫu số C01C-HD (Đính kèm)  sử dụng trong trường hợp đơn vị có CBCC làm thêm giờ có tính chất đột xuất.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: P.TC-KT.

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Việt


facebook.com  twitter.com  buzz.yahoo.com  google.com