UEH

Thông báo về việc cung cấp danh sách sinh viên, học viên nợ học phí

Thứ tư, ngày 04/04/2012

                                BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                    TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                   Số:   18 /TB-ĐHKT-TCKT                                        TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 4 năm 2012

 

 THÔNG BÁO

V/v: Danh sách sinh viên nợ học phí

 

Căn cứ thông báo số 01/TB-ĐHKT-TCKT ngày 03/01/2012 về việc đóng học phí học kỳ đầu năm 2012 của học viên cao học, thông báo số 1364/TB-ĐHKT-TCKT ngày 27/12/2011 về việc đóng học phí học kỳ đầu năm 2012 của sinh viên hệ đại học vừa làm vừa học tại TP. HCM, thông báo số 93/TB-ĐHKT-TCKT ngày 30/12/2011 về việc đóng học phí học kỳ đầu năm 2012 của sinh viên khóa 34 Đại học chính quy, thời hạn đóng học phí của sinh viên, học viên thuộc các hệ, các khóa trên là 15/3/2012.

Căn cứ thông báo số 273/TB-ĐHKT-TCKT về việc gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ đầu năm 2012 đối với các hệ, các khóa thuộc loại hình đào tạo theo niên chế, thời hạn gia hạn đóng học phí đến hết ngày 29/3/2012.

 Sau khi tổng hợp danh sách về tình trạng học phí của người học đến hết ngày 31/3/2012, Phòng Tài chính – Kế toán chuyển danh sách  (file đính kèm – có thể tải file tại địa chỉ sau: http://tckt.ueh.edu.vn/TinTuc) đến các đơn vị quản lý đào tạo. Những trường hợp chưa đóng học phí sẽ xử lý theo đúng quy định của Trường, cụ thể:

+ Đối với hệ Cao học, Nghiên cứu sinh (cao học từ khóa 20 và nghiên cứu sinh năm 2010 trở về trước): những học viên chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí không được có tên trong danh sách dự thi kết thúc học phần và các hoạt động đào tạo khác của trường;

+ Đối với hệ Đại học vừa làm vừa học: những sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí không được có tên trong danh sách dự thi kết thúc các học phần và trả nợ học phần;

            + Đối với hệ Đại học chính quy (khóa 34): những sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí không được có tên trong danh sách dự thi tốt nghiệp các môn Olympic Mác-Lênin.

                  Trân trọng.

 

                                                                                                                        TL. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

- Các đơn vị liên quan;

- Website P.TCKT;                                                                                         (Đã ký)

- Lưu: P.TCKT                                                                                        BÙI QUANG HÙNG