UEH

Thông báo v/v mua bảo hiểm sức khỏe dành cho công chức viên chức UEH và người thân năm 2019

Thứ hai, ngày 25/03/2019

Bảng quyền lợi bảo hiểm sức khỏe cho công chức viên chức năm 2019

Mẫu giấy yêu cầu bồi thường

Danh sách các bệnh viện, phòng khám thuộc hệ thống Bảo hiểm Bảo Việt