UEH

Thông báo V/v lập dự toán ngân sách hoạt động và đăng ký chỉ tiêu hoạt động (KPI) năm 2020

Thứ ba, ngày 15/10/2019

- Phụ lục 01: hướng dẫn lập dự toán

- Biểu mẫu lập dự toán ngân sách hoạt động và đăng ký chỉ tiêu hoạt động (KPI)