• Thông báo v/v đóng học phí học kỳ cuối năm 2019 của các khóa Chương trình Cử nhân chất lượng cao Thông báo v/v đóng học phí học kỳ cuối năm 2019 của các khóa Chương trình Cử nhân chất lượng cao (06/05/2019)

  Căn cứ Quyết định số 910/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 04 tháng 5 năm 2019 của Trường về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2019...

 • Thông báo v/v đóng học phí học kỳ cuối năm 2019 của các khóa hệ Đại học chính quy Thông báo v/v đóng học phí học kỳ cuối năm 2019 của các khóa hệ Đại học chính quy (06/05/2019)

  Căn cứ Quyết định số 912/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 04 tháng 5 năm 2019 của Trường về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2019...

 • Thông báo V/v hoàn trả học phí đợt 3 năm 2019 các khóa hệ ĐHCQ tập trung, Văn bằng 2, Liên thông đại học Thông báo V/v hoàn trả học phí đợt 3 năm 2019 các khóa hệ ĐHCQ tập trung, Văn bằng 2, Liên thông đại học (16/04/2019)

  Căn cứ đơn rút học phí học phần của sinh viên hệ Đại học chính quy tập trung, Văn bằng 2, Liên thông đại học chính quy đã được Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên duyệt, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc hoàn trả học phí đợt 3 năm 2019 như sau:

 • Thông báo V/v chi phụ cấp trách nhiệm cho Ban cán sự lớp các khóa 41, 42, 43, 44 hệ ĐHCQ HKC năm học 2018 Thông báo V/v chi phụ cấp trách nhiệm cho Ban cán sự lớp các khóa 41, 42, 43, 44 hệ ĐHCQ HKC năm học 2018 (26/03/2019)

  Căn cứ Quyết định số ...

 • Thông báo v/v chi trả tiền miễn, giảm học phí cho SV hệ ĐHCQ và hệ LTĐH chính quy HKĐ năm 2019 đợt 2 Thông báo v/v chi trả tiền miễn, giảm học phí cho SV hệ ĐHCQ và hệ LTĐH chính quy HKĐ năm 2019 đợt 2 (25/03/2019)

  Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-ĐHKT-QLĐT và số 442/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh...