• Thông báo v/v hoàn trả học phí của các học viên được miễn học phần khóa 26 học tại học viện cán bộ TP.HCM Thông báo v/v hoàn trả học phí của các học viên được miễn học phần khóa 26 học tại học viện cán bộ TP.HCM (24/05/2017)

  Căn cứ theo danh sách của Phòng Quản lý đào tạo Tại chức về việc hoàn trả học phí đối với các học viên được miễn học phần do đã có bằng....

 • Thông báo v/v hoàn trả học phí của các học viên sau đại học quý 1 năm 2017 Thông báo v/v hoàn trả học phí của các học viên sau đại học quý 1 năm 2017 (22/05/2017)

  Căn cứ theo danh sách của Viện Đào tạo Sau đại hoc ....

 • Thông báo v/v nộp học phí đợt 3 của hệ Sau đại học khóa 26 Quản lý công TP. Hồ Chí Minh Thông báo v/v nộp học phí đợt 3 của hệ Sau đại học khóa 26 Quản lý công TP. Hồ Chí Minh (19/05/2017)

  Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 18 thang 4 năm 2017 về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2017 của hệ sau đại học;...

 • Thông báo v/v chi trả học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ ĐHCQ học kỳ đầu năm 2017 Thông báo v/v chi trả học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ ĐHCQ học kỳ đầu năm 2017 (12/05/2017)

  Căn cứ Quyết định số 871/QĐ-ĐHKT-HTSV ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường thông báo danh sách sinh viên hệ ĐHCQ được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu năm 2017....

 • Thông báo v/v nộp học phí đợt 3 của hệ Sau đại học khóa 26 Quản lý công Bà Rịa - Vũng Tàu Thông báo v/v nộp học phí đợt 3 của hệ Sau đại học khóa 26 Quản lý công Bà Rịa - Vũng Tàu (10/05/2017)

  Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 18 tháng 4 năm 2017 về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2017 đối với hệ Sau đại hoc...