• Thông báo V/v hoàn trả học phí và BHYT đợt 2 năm 2019 các khóa hệ ĐHCQ tập trung, Văn bằng 2, Liên thông đại học Thông báo V/v hoàn trả học phí và BHYT đợt 2 năm 2019 các khóa hệ ĐHCQ tập trung, Văn bằng 2, Liên thông đại học (20/02/2019)

  Căn cứ đơn rút học phí học phần của sinh viên hệ Đại học chính quy tập trung, Văn bằng 2, Liên thông đại học chính quy đã được Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên duyệt, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc hoàn trả học phí và BHYT đợt 2 năm 2019 như sau:

 • Thông báo V/v hoàn trả học phí năm 2019 các khóa hệ ĐHCQ tập trung, Văn bằng 2, Liên thông đại học theo học chế tín chỉ đợt 1 Thông báo V/v hoàn trả học phí năm 2019 các khóa hệ ĐHCQ tập trung, Văn bằng 2, Liên thông đại học theo học chế tín chỉ đợt 1 (16/01/2019)

  Căn cứ đơn rút học phí học phần của sinh viên hệ Đại học chính quy tập trung, Văn bằng 2, Liên thông đại học chính quy đã được Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên duyệt, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc hoàn trả học phí đợt 1 năm 2019 như sau:

 • Thông báo v/v chi trả tiền miễn, giảm học phí cho SV hệ ĐHCQ và hệ LTĐH chính quy HKĐ năm 2019 đợt 1 Thông báo v/v chi trả tiền miễn, giảm học phí cho SV hệ ĐHCQ và hệ LTĐH chính quy HKĐ năm 2019 đợt 1 (16/01/2019)

  Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-ĐHKT-QLĐT và số 23/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh...

 • Thông báo v/v chi trả học bổng HTHT và KKHT cho sinh viên hệ ĐHCQ học kỳ cuối năm 2018 Thông báo v/v chi trả học bổng HTHT và KKHT cho sinh viên hệ ĐHCQ học kỳ cuối năm 2018 (13/12/2018)

  Căn cứ Quyết định số 3841/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh...

 • Thông báo V/v chi phụ cấp trách nhiệm cho Ban cán sự lớp các khóa 40, 41, 42, 43 hệ ĐHCQ HKĐ năm học 2018 Thông báo V/v chi phụ cấp trách nhiệm cho Ban cán sự lớp các khóa 40, 41, 42, 43 hệ ĐHCQ HKĐ năm học 2018 (25/10/2018)

  Căn cứ theo danh sách của Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên về việc nhận tiền phụ cấp trách nhiệm Ban cán sự lớp, Phòng Tài chính - Kế toán mời Ban cán sự lớp các khóa 40, 41, 42, 43 hệ ĐHCQ, đến nhận tiền phụ cấp trách nhiệm học kỳ đầu năm học 2018 như sau:..