• Thông báo v/v chi trả học phí cho sinh viên hệ ĐHCQ, Liên thông thuộc diện miễn, giảm học phí HKĐ 2017 Thông báo v/v chi trả học phí cho sinh viên hệ ĐHCQ, Liên thông thuộc diện miễn, giảm học phí HKĐ 2017 (28/02/2017)

  Căn cứ Thông tư số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2010...

 • Thông báo v/v chi phụ cấp Ban cán sự lớp các khóa 39, 40, 41, 42 hệ ĐHCQ Học kỳ cuối năm học 2016 Thông báo v/v chi phụ cấp Ban cán sự lớp các khóa 39, 40, 41, 42 hệ ĐHCQ Học kỳ cuối năm học 2016 (20/02/2017)

  Căn cứ theo danh sách của Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên về việc nhận tiền phụ cấp trách nhiệm Ban cán sự lớp, Phòng Tài chính - Kế toán ...

 • Thông báo v/v chi trả học bổng khuyến khích học tập và học bổng hỗ trợ học tập cho sinh viên ĐHCQ HK cuối 2016 (BS) Thông báo v/v chi trả học bổng khuyến khích học tập và học bổng hỗ trợ học tập cho sinh viên ĐHCQ HK cuối 2016 (BS) (17/02/2017)

  Căn cứ Quyết định số 3927/QĐ-ĐHKT-HTSV ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh...

 • Thông báo v/v hoàn trả học phí đợt 1 năm 2017 các khóa hệ ĐHCQ (ĐHCQ, LT-CQ, VB2-CQ)theo học chế tín chỉ Thông báo v/v hoàn trả học phí đợt 1 năm 2017 các khóa hệ ĐHCQ (ĐHCQ, LT-CQ, VB2-CQ)theo học chế tín chỉ (17/02/2017)

  Căn cứ đơn rút học phí và hủy học phần của sinh viên hệ Đại học chính quy tập trung, Văn bằng 2, Liên thông đại học chính quy đã được P.QLĐT-CTSV duyệt ....

 • Thông báo v/v nộp học phí học kỳ đầu năm 2017 của hệ VLVH các khóa tuyển sinh từ năm 2016 (tín chỉ) tại TP.HCM Thông báo v/v nộp học phí học kỳ đầu năm 2017 của hệ VLVH các khóa tuyển sinh từ năm 2016 (tín chỉ) tại TP.HCM (27/12/2016)

  Căn cứ quyết định số 4609/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 01 tháng 12 năm 2016 về việc quy định mức thu học phí học kỳ đầu năm 2017 đối với hệ VLVH