• Thông báo V/v chi trả tiền nhập học K44 có phát sinh số dư và HTHP đợt 5 năm 2018 các khóa hệ ĐHCQ, VB2, LTĐH tín chỉ Thông báo V/v chi trả tiền nhập học K44 có phát sinh số dư và HTHP đợt 5 năm 2018 các khóa hệ ĐHCQ, VB2, LTĐH tín chỉ (04/09/2018)

  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc chi trả tiền nhập học khóa 44 hệ ĐHCQ có phát sinh số dư và hoàn trả học phí đợt 5 năm 2018 các khóa hệ ĐHCQ (từ khóa 43 trở về trước), Văn bằng 2, Liên thông đại học như sau:

 • Thông báo V/v hoàn tất nộp HP nhập học và đăng ký nộp HP trước nhiều kỳ của sinh viên hệ ĐHCQ, chương trình CQ-CLC, ISB khóa 44 Thông báo V/v hoàn tất nộp HP nhập học và đăng ký nộp HP trước nhiều kỳ của sinh viên hệ ĐHCQ, chương trình CQ-CLC, ISB khóa 44 (15/08/2018)

  Căn cứ theo phương án nộp học phí đã đăng ký khi nhập học của các sinh viên; Căn cứ theo phương án nộp trước học phí nhiều kỳ của Trường; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên khóa 44 về việc nộp học phí bổ sung và đăng ký nộp học phí trước nhiều học kỳ, cụ thể như sau: ...

 • Thông báo v/v chi trả học bổng HTHT và KKHT cho sinh viên hệ ĐHCQ học kỳ đầu năm 2018 Thông báo v/v chi trả học bổng HTHT và KKHT cho sinh viên hệ ĐHCQ học kỳ đầu năm 2018 (11/07/2018)

  Căn cứ Quyết định số 1898/QĐ-ĐHKT-HTSV ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh...

 • Thông báo v/v hoàn trả học phí năm 2018 đợt 4 (ĐHCQ tập trung, Văn bằng 2) Thông báo v/v hoàn trả học phí năm 2018 đợt 4 (ĐHCQ tập trung, Văn bằng 2) (15/06/2018)

  Căn cứ danh sách của Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên về việc nhận nhận lại tiền học phí đợt 4 năm 2018;...

 • V/v chi trả tiền miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ ĐHCQ và hệ LTĐH chính quy học kỳ đầu năm 2018 đợt 3 V/v chi trả tiền miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ ĐHCQ và hệ LTĐH chính quy học kỳ đầu năm 2018 đợt 3 (10/05/2018)

  Căn cứ Quyết định số 1249/QĐ-ĐHKT-QLĐT và 1250/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 25 tháng 4 năm 2018 và của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc duyệt danh sách sinh viên các khóa hệ ĐHCQ và hệ LTĐH chính quy được miễn, giảm học phí học kỳ đầu năm 2018 đợt 3 (Danh sách đính kèm)