UEH
Thứ tư, ngày 10/03/2021

Căn cứ theo danh sách của Phòng Quản lý đào tạo về việc đánh giá mức độ hoàn thành trách nhiệm Ban cán sự lớp, Trường thông báo Ban cán sự lớp các khóa hệ ĐHCQ về việc nhận phụ cấp trách nhiệm học kỳ cuối năm học 2020 như sau: Xem thêm

Thứ tư, ngày 24/02/2021

Căn cứ Quyết định số 2538/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 02 tháng 11 năm 2020 về việc quy định mức thu học phí học kỳ đầu năm 2021 đối với Hệ Sau đại học; Xem thêm

Thứ ba, ngày 19/01/2021

Căn cứ Thông báo số 2340/TB-ĐHKT-TCKT ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ sinh viên trong điều kiện điều kiện bị ảnh hưởng lũ lụt và căn cứ tình hình diễn biến của bão, lũ tại các tỉnh Miền Trung; Xem thêm

Thứ ba, ngày 19/01/2021

Căn cứ danh sách sinh viên Khóa 46 nhập học vào học kỳ cuối năm 2020, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc hoàn trả học phí đối với các sinh viên Khóa 46 chuyển đổi chương trình chất lượng cao như sau: Xem thêm

Thứ sáu, ngày 15/01/2021

Căn cứ Quyết định số 3623/QĐ-ĐHKT-QLĐT và 3624/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc duyệt danh sách sinh viên các khóa Hệ ĐHCQ và Hệ LTĐH chính quy được miễn, giảm học phí học kỳ cuối năm 2020 đợt 3 (Danh sách đính kèm); Xem thêm

Thứ năm, ngày 14/01/2021

Căn cứ Quyết định số 2994/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 02 tháng 11 năm 2020 về việc quy định mức thu học phí học kỳ đầu năm 2021 đối với hệ Sau đại học; Xem thêm

Chủ nhật, ngày 10/01/2021

Căn cứ Quyết định số 3764/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường thông báo danh sách sinh viên hệ ĐHCQ được nhận học bổng hỗ trợ học tập học kỳ cuối năm 2020 Xem thêm

Chủ nhật, ngày 03/01/2021

Căn cứ Quyết định số 2994/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 02 tháng 11 năm 2020 về việc quy định mức thu học phí học kỳ đầu năm 2021 đối với hệ Sau đại học; Xem thêm

Thứ tư, ngày 23/12/2020

Căn cứ Quyết định số 2538/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 02 tháng 11 năm 2020 về việc quy định mức thu học phí học kỳ đầu năm 2021 đối với Hệ Sau đại học; Xem thêm

Thứ tư, ngày 16/12/2020

Căn cứ Quyết định số 3251/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường thông báo danh sách sinh viên hệ ĐHCQ được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối năm 2020 Xem thêm