• Thông báo v/v nộp học phí học kỳ đầu năm 2017 của hệ VLVH các khỏa tuyển sinh từ năm 2016 (tín chỉ) tại TP.HCM Thông báo v/v nộp học phí học kỳ đầu năm 2017 của hệ VLVH các khỏa tuyển sinh từ năm 2016 (tín chỉ) tại TP.HCM (27/12/2016)

  Căn cứ quyết định số 4609/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 01 tháng 12 năm 2016 về việc quy định mức thu học phí học kỳ đầu năm 2017 đối với hệ VLVH

 • Thông báo v/v nộp học phí đợt 1 hệ VLVH các khóa tuyển sinh 2016 đợt 3 (tín chỉ) tại Vĩnh Long Thông báo v/v nộp học phí đợt 1 hệ VLVH các khóa tuyển sinh 2016 đợt 3 (tín chỉ) tại Vĩnh Long (27/12/2016)

  Căn cứ Quyết định số 4609/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 01 tháng 12 năm 2016 về việc quy định mức thu học phí học kỳ đầu năm 2017 đối với hệ VLVH

 • Thông báo v/v nộp học phí học kỳ đầu năm 2017 của hệ VLVH các khỏa tuyển sinh từ năm 2016 (tín chỉ) các địa phương ngoài TP Thông báo v/v nộp học phí học kỳ đầu năm 2017 của hệ VLVH các khỏa tuyển sinh từ năm 2016 (tín chỉ) các địa phương ngoài TP (15/12/2016)

  Căn cứ Quyết định số 4609/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 01 tháng 12 năm 2016 về việc quy định mức thu học phí của hệ VLVH....

 • Thông báo v/v nộp học phí học kỳ đầu năm 2017 của hệ VLVH các khỏa tuyển sinh từ năm 2015 trở về trước (niên chế) tại TP.HCM Thông báo v/v nộp học phí học kỳ đầu năm 2017 của hệ VLVH các khỏa tuyển sinh từ năm 2015 trở về trước (niên chế) tại TP.HCM (15/12/2016)

  Căn cứ Quyết định số 4609/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 01 tháng 12 năm 2016 về việc quy định mức thu học phí....

 • Thông báo v/v nộp học phí đợt 2 của học viên khóa EMBA năm 2016 Thông báo v/v nộp học phí đợt 2 của học viên khóa EMBA năm 2016 (14/12/2016)

  Căn cứ Quyết định số 4383/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 01 tháng 12 năm 2016 về việc quy định mức thu học kỳ đầu năm 2017 dối với hệ Sau đại học