• Thông báo v/v hoàn trả học phí năm 2018 đợt 2 (ĐHCQ tập trung, Văn bằng 2, Liên thông đại học) Thông báo v/v hoàn trả học phí năm 2018 đợt 2 (ĐHCQ tập trung, Văn bằng 2, Liên thông đại học) (19/03/2018)

  Căn cứ danh sách của Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên về việc nhận tiền phụ cấp trách nhiệm Ban cán sự lớp;...

 • Thông báo v/v chi phụ cấp trách nhiệm cho Ban cán sự lớp các khóa 40, 41, 42, 43 hệ ĐHCQ học kỳ cuối năm 2017 (bổ sung) Thông báo v/v chi phụ cấp trách nhiệm cho Ban cán sự lớp các khóa 40, 41, 42, 43 hệ ĐHCQ học kỳ cuối năm 2017 (bổ sung) (19/03/2018)

  Căn cứ tình hình nhận tiền phụ cấp trách nhiệm cho Ban cán sự lớp đợt vừa qua;...

 • Thông báo v/v chi trả tiền miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ ĐHCQ và LTĐH chính quy học kỳ đầu năm 2018 đợt 1 Thông báo v/v chi trả tiền miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ ĐHCQ và LTĐH chính quy học kỳ đầu năm 2018 đợt 1 (28/02/2018)

  Căn cứ Quyết định số 433/QĐ-ĐHKT-QLĐT và 434/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 29 tháng 01 năm 2018 và của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc duyệt danh sách sinh viên các khóa hệ ĐHCQ và hệ LTĐH chính quy được miễn, giảm học phí học kỳ đầu năm 2018 đợt 1 (Danh sách đính kèm)...

 • Thông báo v/v chi phụ cấp trách nhiệm cho Ban cán sự lớp các khóa 40, 41, 42, 43 hệ ĐHCQ học kỳ cuối năm 2017 Thông báo v/v chi phụ cấp trách nhiệm cho Ban cán sự lớp các khóa 40, 41, 42, 43 hệ ĐHCQ học kỳ cuối năm 2017 (19/01/2018)

  Căn cứ theo danh sách của Phòng Quản lý đào tạo - CÔng tác sinh viên về việc nhận tiền phụ cấp trách nhiệm Ban cán sự lớp,.....

 • Thông báo v/v hoàn trả học phí năm 2018 đợt 1 (ĐHCQ tập trung, Văn bằng 2, Liên thông đại học) Thông báo v/v hoàn trả học phí năm 2018 đợt 1 (ĐHCQ tập trung, Văn bằng 2, Liên thông đại học) (19/01/2018)

  Căn cứ đơn rút học phí học phần của sinh viên hệ Đại học chính quy tập trung, Văn bằng 2, Liên thông đại học chính quy đã được Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên duyệt,...