• THÔNG BÁO V/v nộp học phí giai đoạn 3 của khóa 28 đợt 1 chuyên ngành Ngân hàng tại Vĩnh Long THÔNG BÁO V/v nộp học phí giai đoạn 3 của khóa 28 đợt 1 chuyên ngành Ngân hàng tại Vĩnh Long (07/10/2019)

  Căn cứ Quyết định số 1009/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 02 tháng 05 năm 2019 về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2019 đối với hệ sau đại học;

 • THÔNG BÁO V/v nộp học phí giai đoạn 3 của khóa 28 đợt 1 chuyên ngành Ngân hàng tại Phú Yên THÔNG BÁO V/v nộp học phí giai đoạn 3 của khóa 28 đợt 1 chuyên ngành Ngân hàng tại Phú Yên (07/10/2019)

  Căn cứ Quyết định số 1009/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 02 tháng 5 năm 2019 về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2019 đối với hệ sau đại học;

 • THÔNG BÁO V/v nộp học phí giai đoạn 3 của khóa 28 đợt 1 chuyên ngành Luật kinh tế tại Ninh Thuận THÔNG BÁO V/v nộp học phí giai đoạn 3 của khóa 28 đợt 1 chuyên ngành Luật kinh tế tại Ninh Thuận (07/10/2019)

  Căn cứ Quyết định số 1009/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 02 tháng 5 năm 2019 về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2019 đối với hệ sau đại học;

 • THÔNG BÁO V/v nộp học phí giai đoạn 2 của khóa 28 đợt 2 chuyên ngành Thống kê kinh tế tại Bắc Ninh THÔNG BÁO V/v nộp học phí giai đoạn 2 của khóa 28 đợt 2 chuyên ngành Thống kê kinh tế tại Bắc Ninh (07/10/2019)

  Căn cứ Quyết định số 1009/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 02 tháng 5 năm 2019 về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2019 đối với Hệ Sau đại học;

 • Thông báo V/v hoàn trả học phí năm 2019 hệ ĐHCQ, chương trình cử nhân chất lượng cao và cử nhân tài năng K45 Thông báo V/v hoàn trả học phí năm 2019 hệ ĐHCQ, chương trình cử nhân chất lượng cao và cử nhân tài năng K45 (04/10/2019)

  Căn cứ chương trình học và phương án đóng học phí của sinh viên khóa 45 hệ ĐHCQ, chương trình cử nhân chất lượng cao và chương trình cử nhân tài năng; Căn cứ danh sách sinh viên nhận lại tiền học phí môn ngoại ngữ (tiếng Anh học phần 1) đã được duyệt, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc hoàn trả học phí khóa 45 học kỳ cuối năm 2019 như sau: