• Thông báo V/v hoàn trả học phí đợt 4 năm 2019 các khóa hệ ĐHCQ tập trung, Văn bằng 2, Liên thông đại học Thông báo V/v hoàn trả học phí đợt 4 năm 2019 các khóa hệ ĐHCQ tập trung, Văn bằng 2, Liên thông đại học (14/06/2019)

  Căn cứ đơn rút học phí học phần của sinh viên hệ ĐHCQ tập trung đã được phòng Quản lý đào tạo công tác sinh viên phê duyệt...

 • Thông báo v/v chi trả học bổng HTHT và KKHT cho sinh viên hệ ĐHCQ học kỳ đầu năm 2019 Thông báo v/v chi trả học bổng HTHT và KKHT cho sinh viên hệ ĐHCQ học kỳ đầu năm 2019 (20/05/2019)

  Căn cứ quyết định số 921/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Hiệu trưởng ....

 • Thông báo v/v đóng học phí học kỳ cuối năm 2019 của các khóa hệ Liên thông đại học và Văn bằng 2 đại học chính quy Thông báo v/v đóng học phí học kỳ cuối năm 2019 của các khóa hệ Liên thông đại học và Văn bằng 2 đại học chính quy (06/05/2019)

  Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 04 tháng 5 năm 2019 của Trường về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2019...

 • Thông báo v/v đóng học phí học kỳ cuối năm 2019 của các khóa Chương trình Cử nhân chất lượng cao Thông báo v/v đóng học phí học kỳ cuối năm 2019 của các khóa Chương trình Cử nhân chất lượng cao (06/05/2019)

  Căn cứ Quyết định số 910/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 04 tháng 5 năm 2019 của Trường về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2019...

 • Thông báo v/v đóng học phí học kỳ cuối năm 2019 của các khóa hệ Đại học chính quy Thông báo v/v đóng học phí học kỳ cuối năm 2019 của các khóa hệ Đại học chính quy (06/05/2019)

  Căn cứ Quyết định số 912/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 04 tháng 5 năm 2019 của Trường về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2019...