• V/v chi trả tiền miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ ĐHCQ và hệ LTĐH chính quy học kỳ đầu năm 2018 đợt 3 V/v chi trả tiền miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ ĐHCQ và hệ LTĐH chính quy học kỳ đầu năm 2018 đợt 3 (10/05/2018)

  Căn cứ Quyết định số 1249/QĐ-ĐHKT-QLĐT và 1250/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 25 tháng 4 năm 2018 và của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc duyệt danh sách sinh viên các khóa hệ ĐHCQ và hệ LTĐH chính quy được miễn, giảm học phí học kỳ đầu năm 2018 đợt 3 (Danh sách đính kèm)

 • V/v hoàn trả học phí năm 2018 các khóa hệ ĐHCQ (ĐHCQ tập trung, Văn bằng 2, Liên thông đại học) theo học chế tín chỉ đợt 3 V/v hoàn trả học phí năm 2018 các khóa hệ ĐHCQ (ĐHCQ tập trung, Văn bằng 2, Liên thông đại học) theo học chế tín chỉ đợt 3 (10/05/2018)

  Căn cứ đơn rút học phí học phần của sinh viên hệ Đại học chính quy tập trung, Văn bằng 2, Liên thông đại học chính quy đã được Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên duyệt, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc hoàn trả học phí đợt 3 năm 2018 như sau:

 • Thông báo v/v đóng học phí học kỳ cuối năm 2018 của các khóa hệ Liên thông đại học và Văn bằng 2 chính quy Thông báo v/v đóng học phí học kỳ cuối năm 2018 của các khóa hệ Liên thông đại học và Văn bằng 2 chính quy (09/05/2018)

  Căn cứ Quyết định số 1282/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ....

 • Thông báo v/v đóng học phí học kỳ cuối năm 2018 của các khóa hệ Đại học chính quy và Chương trình cử nhân CLC Thông báo v/v đóng học phí học kỳ cuối năm 2018 của các khóa hệ Đại học chính quy và Chương trình cử nhân CLC (09/05/2018)

  Căn cứ Quyết định số 1274/QĐ-ĐHKT-TCKT và số 1275/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 07 tháng 5 năm 2018...

 • Thông báo v/v đóng học phí học kỳ giữa năm 2018 của các khóa hệ Đại học chính quy và Chương trình cử nhân CLC Thông báo v/v đóng học phí học kỳ giữa năm 2018 của các khóa hệ Đại học chính quy và Chương trình cử nhân CLC (05/04/2018)

  Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-ĐHKT-TCKT và số 704/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 26 tháng 3 năm 2017 của Trường về việc quy định mức thu học phí HKG hệ Đại học chính quy...