• THÔNG BÁO V/v nộp học phí đợt 4 - thực hiện luận văn của học viên cao học khóa 26 THÔNG BÁO V/v nộp học phí đợt 4 - thực hiện luận văn của học viên cao học khóa 26 (17/01/2018)

  Căn cứ Quyết định số 3284/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 01 tháng 11 năm 2017 về việc quy định mức thu học phí học kỳ đầu năm 2018 đối với Hệ Sau đại học;

 • Thông báo v/v chi trả học bổng dành cho SV chịu ảnh hưởng của bảo lũ, chi trả học bổng HTHT và KKHT HKC 2017 (đợt bổ sung) Thông báo v/v chi trả học bổng dành cho SV chịu ảnh hưởng của bảo lũ, chi trả học bổng HTHT và KKHT HKC 2017 (đợt bổ sung) (11/01/2018)

  Căn cứ Quyết định số 43 ....

 • Thông báo v/v nộp học phí HKĐ năm 2018 của hệ VLVH các khóa tuyển sinh từ 2015 trờ về trước (niên chế) Thông báo v/v nộp học phí HKĐ năm 2018 của hệ VLVH các khóa tuyển sinh từ 2015 trờ về trước (niên chế) (22/12/2017)

  Căn cứ Quyết định số 3285/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 01 tháng 11 năm 2017 về việc quy định mức thu học phí học kỳ đầu năm 2018....

 • Thông báo v/v nộp học phí giai đoạn 1 của khóa EMBA - Đợt 2 năm 2017 Thông báo v/v nộp học phí giai đoạn 1 của khóa EMBA - Đợt 2 năm 2017 (21/12/2017)

  Căn cứ Quyết định số 3284/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 01 tháng 11 năm 2017 về việc quy định mức thu học phí học kỳ đầu năm 2018 đối với hệ Sau đại hoc...

 • Thông báo v/v nộp học phí giai đoạn 2 của học viên khóa EMBA năm 2017 Thông báo v/v nộp học phí giai đoạn 2 của học viên khóa EMBA năm 2017 (20/12/2017)

  Căn cứ Quyết định số 3284/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 01 tháng 11 năm 2017 về việc quy định mức thu học phí học kỳ đầu năm 2018 đối với hệ Sau đại hoc...