UEH
Thứ tư, ngày 26/02/2020

Căn cứ Quyết định số 3189/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 02 tháng 12 năm 2019 về việc quy định mức thu học phí học kỳ đầu năm 2020 đối với hệ Sau đại học; Xem thêm

Thứ tư, ngày 26/02/2020

Căn cứ đơn rút học phí học phần của sinh viên hệ Đại học chính quy tập trung, Văn bằng 2 và Liên thông đại học chính quy đã được phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên duyệt, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM thông báo về việc hoàn trả học phí học kỳ đầu năm 2020 đợt 2 như sau: Xem thêm

Thứ hai, ngày 24/02/2020

Căn cứ danh sách sinh viên đã có thẻ BHYT năm 2020 thuộc diện ưu tiên cao hơn được Trạm Y tế xác nhận, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc hoàn trả lệ phí BHYT năm 2020 như sau: Xem thêm

Thứ năm, ngày 13/02/2020

Căn cứ theo danh sách của Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên về việc đánh giá mức độ hoàn thành trách nhiệm Ban cán sự lớp, Trường thông báo Ban cán sự lớp các khóa hệ ĐHCQ về việc nhận phụ cấp trách nhiệm học kỳ cuối năm học 2019 như sau: Xem thêm

Thứ tư, ngày 15/01/2020

Căn cứ đơn rút học phí học phần của sinh viên hệ Đại học chính quy tập trung, Văn bằng 2 và Liên thông đại học chính quy đã được phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên duyệt,... Xem thêm

Thứ tư, ngày 15/01/2020

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-ĐHKT-QLĐT và 22/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc duyệt danh sách sinh viên các khóa Hệ ĐHCQ và Hệ LTĐH chính quy được miễn, giảm học phí học kỳ đầu năm 2020 đợt 1 Xem thêm

Thứ hai, ngày 16/12/2019

Căn cứ Quyết định số 1009/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 02 tháng 5 năm 2019 về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2019 đối với hệ sau đại học; Xem thêm

Thứ hai, ngày 16/12/2019

Căn cứ Quyết định số 1009/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 02 tháng 5 năm 2019 về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2019 đối với hệ sau đại học; Xem thêm

Chủ nhật, ngày 15/12/2019

Căn cứ Quyết định số 1009/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 02 tháng 5 năm 2019 về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2019 đối với hệ sau đại học; Xem thêm

Chủ nhật, ngày 15/12/2019

Căn cứ Quyết định số 1009/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 02 tháng 5 năm 2019 về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2019 đối với hệ sau đại học; Xem thêm