UEH

Thông báo V/v chi trả tiền miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ ĐHCQ và hệ LTĐH chính quy học kỳ cuối năm 2019 đợt 2

Thứ bảy, ngày 26/10/2019

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN TIỀN MGHP HKC 2019 ĐỢT 2