UEH

THÔNG BÁO V/v hoàn trả học phí HKĐ năm 2020 các khóa hệ ĐHCQ, VB 2 và LTĐH chính quy theo học chế tín chỉ đợt 1

Thứ tư, ngày 15/01/2020

Danh sách sinh viên nhận tiền mặt tại phòng TC_KT

Danh sách sinh viên nhận tiền qua hình thức chuyển khoản