UEH

THÔNG BÁO V/v chi trả tiền miễn, giảm học phí cho sinh viên Hệ ĐHCQ và Hệ LTĐH chính quy học kỳ đầu năm 2020 đợt 1

Thứ tư, ngày 15/01/2020

Biểu mẫu bổ sung và điều chỉnh thông tin chuyển khoản

Danh sách sinh viên nhận tiền miễn giảm học phí qua hình thức chuyển khoản