• Thông báo v/v lấy ý kiến góp ý, đề xuất (lần 2) Quy chế chi tiêu nội bộ UEH năm 2017 Thông báo v/v lấy ý kiến góp ý, đề xuất (lần 2) Quy chế chi tiêu nội bộ UEH năm 2017 (16/12/2016)

  Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến từ các đơn vị theo thông báo số 1864/TB-ĐHKT-TCKT ngày 09/11/2016 về việc lấy ý kiến góp ý, đê xuất (lần 1) ....

 • Quyết định v/v quy định mức thu phí nội trú ký túc xá - Học kỳ đầu năm 2017 Quyết định v/v quy định mức thu phí nội trú ký túc xá - Học kỳ đầu năm 2017 (08/12/2016)

  Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thú tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

 • Quyết định v/v quy định mức thu các phòng ở Nhà khách UEH - Học kỳ đầu năm 2017 Quyết định v/v quy định mức thu các phòng ở Nhà khách UEH - Học kỳ đầu năm 2017 (07/12/2016)

  Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thú tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

 • Thông báo v/v lấy ý kiến góp ý, đề xuất (lần 1) Quy chế chi tiêu nội bộ UEH năm 2017 Thông báo v/v lấy ý kiến góp ý, đề xuất (lần 1) Quy chế chi tiêu nội bộ UEH năm 2017 (09/11/2016)

  Thực hiện kế hoạch xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ (QCCTNB) UEH năm 2017, Trường tổ chức ý kiến đóng góp (lần 1) từ quý Thầy, Cô nhằm hoàn chỉnh, bổ sung QCCTNB hiện may,...

 • Thông báo v/v lập dự toán ngân sách hoạt động năm 2017 Thông báo v/v lập dự toán ngân sách hoạt động năm 2017 (08/11/2016)

  Căn cứ kết luận của Hiệu trưởng tại phiên họp về kế hoạch tài chính 3 tháng cuối năm 2016 và giai đoạn 2017-2018; Để phục vụ công tác lập dự toán và triển khai các hoạt động năm 2017....