• Thông báo v/v thực hiện và quyết toán các khoản chi ngân sách hoạt động theo dự toán năm 2018 Thông báo v/v thực hiện và quyết toán các khoản chi ngân sách hoạt động theo dự toán năm 2018 (30/11/2018)

  Để đảm bảo công tác quyết toán tài chính năm 2018 theo đúng tiến độ và hoàn tất việc thanh toán thù lao giảng dạy cho giảng viên theo đơn giá năm 2018. Phòng Tài chính - Kế toán thông báo đến các đơn vị thuộc Trường các nội dung liên quan như sau:..

 • Thông báo v/v lấy ý kiến góp ý, đề xuất (lần 2) Quy chế chi tiêu nội bộ UEH năm 2019 Thông báo v/v lấy ý kiến góp ý, đề xuất (lần 2) Quy chế chi tiêu nội bộ UEH năm 2019 (28/11/2018)

  Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến tứ các dơn vị theo thông báo số 2145/TB-ĐHKT-TCKT, ngày 1/11/2018 về việc lấy ý kiến góp ý, đề xuất (lần 1 Quy chế chi tiêu nội bộ UEH năm 2019...

 • Thông báo v/v lấy ý kiến góp ý, đề xuất (lần 1) Quy chế chi tiêu nội bộ UEH năm 2019 Thông báo v/v lấy ý kiến góp ý, đề xuất (lần 1) Quy chế chi tiêu nội bộ UEH năm 2019 (02/11/2018)

  Thực hiện kế hoạch xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ (QCCTNB) UEH năm 2019, trưởng tổ chức lấy ý kiến đóng góp (lần 1) từ quý Thầy, Cô....

 • Quyết định về việc quy định mức thu phí nội trú Ký túc xá - Nhà khách UEH năm học 2018 - 2019 Quyết định về việc quy định mức thu phí nội trú Ký túc xá - Nhà khách UEH năm học 2018 - 2019 (03/08/2018)

  Căn cứ Quyết định số 70/2017/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học...

 • Thông báo v/v mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động và người thân năm 2018 Thông báo v/v mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động và người thân năm 2018 (22/01/2018)

  Căn cứ kết qủa đấu thầu gói thầu bảo hiểm sức khỏe cho người lao động UEH và người thân năm 2018...