• Thông báo v/v hạn chế giao dịch tại Phòng Tài chính - Kế toán từ ngày 19/7 đến 21/7/2017 Thông báo v/v hạn chế giao dịch tại Phòng Tài chính - Kế toán từ ngày 19/7 đến 21/7/2017 (17/07/2017)

  Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Phòng Tài chính - Kế toán sẽ tổ chức cho công chức, viên chức của phòng tham quan, nghỉ hè trong thời gian từ ngày 19/7 đến 21/7/2017...

 • Quyết định v/v quy định mức thu phí nội trú ký túc xá - Học kỳ cuối năm 2017 Quyết định v/v quy định mức thu phí nội trú ký túc xá - Học kỳ cuối năm 2017 (29/06/2017)

  Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thú tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;...

 • Quyết định v/v quy định mức thu các phòng ở Nhà khách UEH - Học kỳ cuối năm 2017 Quyết định v/v quy định mức thu các phòng ở Nhà khách UEH - Học kỳ cuối năm 2017 (29/06/2017)

  Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thú tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;...

 • Thông báo v/v chi trả quỹ đơn vị năm 2017 Thông báo v/v chi trả quỹ đơn vị năm 2017 (14/06/2017)

  Căn cứ vào Quyết định số 1556/QĐ-ĐHKT-TCKT ký ngày 14/06/2017....

 • Thông báo v/v lấy ý kiến góp ý, đề xuất (lần 2) Quy chế chi tiêu nội bộ UEH năm 2017 Thông báo v/v lấy ý kiến góp ý, đề xuất (lần 2) Quy chế chi tiêu nội bộ UEH năm 2017 (16/12/2016)

  Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến từ các đơn vị theo thông báo số 1864/TB-ĐHKT-TCKT ngày 09/11/2016 về việc lấy ý kiến góp ý, đê xuất (lần 1) ....