• Thông báo v/v lấy ý kiến góp ý, đề xuất (lần 1) Quy chế chi tiêu nội bộ UEH năm 2019 Thông báo v/v lấy ý kiến góp ý, đề xuất (lần 1) Quy chế chi tiêu nội bộ UEH năm 2019 (02/11/2018)

  Thực hiện kế hoạch xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ (QCCTNB) UEH năm 2019, trưởng tổ chức lấy ý kiến đóng góp (lần 1) từ quý Thầy, Cô....

 • Quyết định về việc quy định mức thu phí nội trú Ký túc xá - Nhà khách UEH năm học 2018 - 2019 Quyết định về việc quy định mức thu phí nội trú Ký túc xá - Nhà khách UEH năm học 2018 - 2019 (03/08/2018)

  Căn cứ Quyết định số 70/2017/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học...

 • Thông báo v/v lấy ý kiến góp ý, đề xuất thay đổi quyền lợi bảo hiểm và dịch vụ bồi thường Bảo hiểm sức khỏe Thông báo v/v lấy ý kiến góp ý, đề xuất thay đổi quyền lợi bảo hiểm và dịch vụ bồi thường Bảo hiểm sức khỏe (08/12/2017)

  Căn cứ tình hình thực hiện Chương trình bảo hiểm sức khỏe dành cho giảng viên, viên chức UEH trong 3 năm vừa qua (2015-2017);...

 • Thông báo về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017 Thông báo về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017 (07/12/2017)

  Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 về việc hướng dẫn thực hiện luật thuế TNCN, Trường thông báo việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017 đối với CCVC, GV thỉnh giảng UEH như sau:

 • Quyết định v/v quy định mức thu các phòng ở Nhà khách UEH - Học kỳ đầu năm 2018 Quyết định v/v quy định mức thu các phòng ở Nhà khách UEH - Học kỳ đầu năm 2018 (07/12/2017)

  Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ vể việc ban hành Điều lệ trường đại học;...