• Thông báo v/v tạm ngưng giao dịch tại Phòng Tài chính - kế toán ngày 17/11/2017 Thông báo v/v tạm ngưng giao dịch tại Phòng Tài chính - kế toán ngày 17/11/2017 (13/11/2017)

  Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Phòng Tài chính - Kế toán sẽ tổ chức cho toàn bộ viên chức của phòng tham dự hội nghị phổ biến Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp mới do Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán chủ trì vào ngày 17/11/2017.

 • Thông báo v/v lấy ý kiến góp ý, đề xuất (lần 1) Quy chế chi tiêu nội bộ UEH năm 2018 Thông báo v/v lấy ý kiến góp ý, đề xuất (lần 1) Quy chế chi tiêu nội bộ UEH năm 2018 (26/10/2017)

  Thực hiện kế hoạch xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ (QCCTNB) UEH năm 2018,

 • Thông báo về việc lập dự toán ngân sách hoạt động năm 2018 Thông báo về việc lập dự toán ngân sách hoạt động năm 2018 (16/10/2017)

  Để phục vụ công tác lập dự toán và triển khai các hoạt động năm 2018, Trường thông báo đến các đơn vị về việc lập dự toán kinh phí hoạt động đơn vị năm 2018 như sau:

 • Thông báo v/v hạn chế giao dịch tại Phòng Tài chính - Kế toán từ ngày 19/7 đến 21/7/2017 Thông báo v/v hạn chế giao dịch tại Phòng Tài chính - Kế toán từ ngày 19/7 đến 21/7/2017 (17/07/2017)

  Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Phòng Tài chính - Kế toán sẽ tổ chức cho công chức, viên chức của phòng tham quan, nghỉ hè trong thời gian từ ngày 19/7 đến 21/7/2017...

 • Quyết định v/v quy định mức thu phí nội trú ký túc xá - Học kỳ cuối năm 2017 Quyết định v/v quy định mức thu phí nội trú ký túc xá - Học kỳ cuối năm 2017 (29/06/2017)

  Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thú tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;...