UEH

Tổ chức bộ máy phòng Tài chính - Kế toán

Thứ tư, ngày 01/02/2017

 

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Cập nhật ngày 18/06/2019

Stt

Họ tên

Công việc

LÃNH ĐẠO PHÒNG

02

Trần Thị Huyền Thu

Phó trưởng phòng

CQ:38222357-Ext: 221

Email: huyenthu@ueh.edu.vn

 

Phụ trách:

- Kế toán tổng hợp

- Quản lý thu, chi từ ngân sách nhà nước

- Lập báo cáo tài chính, báo cao quyết toán ngân sách

- Các đơn vị trực thuộc

- Công tác tổ chức

- Công tác Đảng, Đoàn thể

- Các công tác khác do Trưởng đơn vị giao/Ủy quyền

 Công tác khác:

- Chi ủy viên chi bộ phòng TC-KT

- Ban thanh tra nhân dân

 

03

Trần Hoàng Tâm

Phó trưởng phòng

CQ: 38222357-Ext: 225

Email: tam-tckt@ueh.edu.vn

Phụ trách:

- Các dự án đầu tư, XDCB

- Các dự án đầu tư,

- Lập kế hoạch tài chính

- Dự toán hoạt động

- Các công việc khác do Trưởng đơn vị giao/ủy quyền

CHUYÊN VIÊN

04

Nguyễn Thi Ngọc Châu

Kế toán viên chính

CQ: 38222357-Ext: 217

Email: nchau@ueh.edu.vn

 

Phụ trách:

- Kế toán tiền gửi kho bạc

- Kế toán ngân sách nhà nước

- Kế toán ngân hàng TK học bổng, miễn giảm học phí

- Kế toán thanh toán giờ giảng, hướng dẫn chuyên đề, luận văn, luận án hệ ĐH chính quy

- Thanh toán thù lao hội đồng NCS, CH

- Thu tiền, quyết toán thu tiền tại quầy các đợt thu ôn thi tập trung

- Tổng hợp số liệu lập báo cáo bộ phận, báo cáo phục vụ thanh tra kiểm tra

Hỗ trợ chính:

- Đổi biên lai, xác nhận thu tiền

- Kế toán thanh toán giờ giảng, hướng dẫn chuyên đề, luận văn, luận án hệ ĐH SĐH, VB2CQ, LTCQ, VLVH

05

 

Nguyễn Mỹ Hậu

Kế toán viên

CQ: 38222357-Ext: 214

Email: nmyhau.tckt@ueh.edu.vn

 

 

Phụ trách:

- Kế toán tiền mặt

- Kế toán ngân hàng 004 OCB: Thanh toán cá nhân (lương, thu nhập hoạt động đào tạo…)

- Kế toán theo dõi thanh quyết toán các khoản tạm ứng phụ trách (tiền mặt, đề tài NCKH cấp trường)

- Theo dõi, quyết toán các hợp đồng NCKH cấp trường

- Quản lý tài chính các đơn vị trực thuộc: Viện chính sách công, TT Tin học Kinh Tế, Tạp chí nghiên cứu kinh tế và kinh doanh Châu Á, Nhà Xuất bản Kinh tế, Cty TNHH MTV In Kinh tế, TT BD TV Thống kê - PT Dữ liệu, TT DV Tư Vấn Tài Chính, CT Aberdeen, TT BD TV Quản Trị Kinh Doanh

06

Trần Quang Khải

Kế toán viên

CQ: 38222357-Ext: 0

Email: tqkhai@ueh.edu.vn

 

 

Phụ trách:

- Kế toán ngân hàng TK 009 OCB: Thu học phí, thu khác qua Ngân hàng, cổng thanh toán, máy POS

- Đối soát học phí với ngân hàng

- Đối soát các khoản thu qua cổng thanh toán, thanh toán dịch vụ cổng thanh toán

- Quản lý, đôn đốc học phí ĐHCQ, VB2, LTCQ

- Kiểm soát thu tiền tại quầy các đợt thu ôn thi tập trung

- Hoàn trả học phí, đổi biên lai, xác nhận thu tiền…

- Thanh quyết toán dự án xây dựng cơ bản

- Tổng hợp số liệu lập báo cáo bộ phận, báo cáo phục vụ thanh tra kiểm tra

Hỗ trợ chính:

- Học bổng, phụ cấp trách nhiệm BCS lớp

- Miễn giảm học phí, hỗ trợ dân tộc thiểu số

- Bảo hiểm sức khỏe CBVC

- Quản trị trang web phòng

07

 

Trần Thị Lệ

Kế toán viên

CQ: 38222357-Ext: 216

Email: thuythaouyen@ueh.edu.vn

 

 

Phụ trách:

- Thủ quỹ

- Theo dõi, thực hiện chi lập quỹ các đơn vị

- Kế toán thanh toán coi thi, chấm bài/ đề thi/ CVHT

- Nhập phiếu vật tư (xăng, dầu)

- Theo dõi định mức điện thoại

- Quản lý tài chính các đơn vị trực thuộc: TT Thương Mại Quốc tế, TT Doanh thương quốc tế - VN

- Thu tiền, quyết toán thu tiền tại quầy hàng ngày theo phân công

- Tổng hợp số liệu lập báo cáo bộ phận, báo cáo phục vụ thanh tra kiểm tra

Hỗ trợ chính:

- Đổi biên lai, xác nhận thu tiền

Công tác khác:

- Tổ trưởng nữ công

08

 

Trần Thị Tuyết Mai

Kế toán viên

CQ: 38222357-Ext: 220

Email: tuyetmai@ueh.edu.vn

 

Phụ trách:

- Theo dõi định mức, tổng hợp khối lượng giảng dạy

- Kế toán thanh toán giờ giảng, hướng dẫn chuyên đề, luận văn, luận án các hệ VB2CQ, LTCQ, VLVH, SĐH.

- Quản lý tài chính các đơn vị trực thuộc: Viện Nghiên cứu kinh doanh, TT Hỗ trợ sinh viên, Trung tâm Phát triển khởi nghiệp, Cty TNHH MTV Sách Kinh tế, TT BD TV Kế Toán - Kiểm Toán.

- Kế toán thuế TNCN

- Quyết toán thuế TNCN

- Thu tiền, quyết toán thu tiền tại quầy các đợt thu ôn thi tập trung

- Tổng hợp số liệu lập báo cáo bộ phận, báo cáo phục vụ thanh tra kiểm tra

Hỗ trợ chính:

- Kế toán thanh toán giờ giảng, hướng dẫn chuyên đề, luận văn, luận án các hệ ĐHCQ.

- Đổi biên lai, xác nhận thu tiền

09

 

Phạm Thị Thu Nga

Kế toán viên

CQ: 38222357-Ext: 218

Email: thunga@ueh.edu.vn

 

                     

Phụ trách:

- Kế toán ngân hàng TK 007 OCB (chi thường xuyên, chi XDCB, mua sắm…) và tất cả các tài khoản ở các ngân hàng khác

- Kế toán theo dõi thanh quyết toán các khoản tạm ứng phụ trách (tạm ứng, thanh toán bằng chuyển khoản, đề tài NCKH cấp Bộ, cấp Nhà nước)

- Quản lý tài chính các đơn vị trực thuộc: Viện NC PT Nguồn Nhân Lực, Viện Kinh tế môi trường Đông nam Á, Viện Đổi mới sáng tạo, TT NC & PT Quản Trị (CEMD), TT Pháp Việt, CT VN - Hà Lan, CT Newzealand

- Nhập liệu thu nhập cá nhân bằng tiền mặt, CK của các hồ sơ phụ trách để khai thuế

- Theo dõi, quyết toán các hợp đồng NCKH cấp tỉnh, TP, Bộ, cấp Nhà nước

- Thu tiền, quyết toán thu tiền tại quầy các đợt thu ôn thi tập trung

- Tổng hợp số liệu lập báo cáo bộ phận, báo cáo phục vụ thanh tra kiểm tra

Hỗ trợ chính:

- Đổi biên lai, xác nhận thu tiền

10

 

Nguyễn Toàn Xuân Nhã

Kế toán viên

CQ: 38222357-Ext: 219

Email: xuannha@ueh.edu.vn

 

 

Phụ trách:

- Quản lý, đôn đốc học phí VLVH, SĐH

- Quản lý các hợp đồng liên kết đào tạo

- Học bổng, phụ cấp trách nhiệm BCS lớp

- Miễn giảm học phí, hỗ trợ dân tộc thiểu số

- Hỗ trợ, thu hồi kinh phí đào tạo GVVC; phụ cấp trách nhiệm BCS lớp tại chức

- Bảo hiểm sức khỏe CBVC

- Quản lý công văn đi

- Quản trị trang web phòng

- Quản lý tài chính các đơn vị trực thuộc: TT BD TV Ngân Hàng Chứng Khoán, CT liên kết đào tạo CET tại VN

- Hoàn trả học phí, đổi biên lai, xác nhận thu tiền.

- Thu tiền, quyết toán thu tiền tại quầy các đợt thu ôn thi tập trung

- Tổng hợp số liệu lập báo cáo bộ phận, báo cáo phục vụ thanh tra kiểm tra

Hỗ trợ chính:

- Đối soát các khoản thu qua VNPAY, thanh toán dịch vụ VNPAY

- Quản lý, đôn đốc học phí ĐHCQ

- Quản lý, đôn đốc học phí VB2, LT 

11

 

Trần Thị Ái Thúy

Kế toán viên

CQ: 38222357-Ext: 213

Email: thuykhtc@ueh.edu.vn

 

 

Phụ trách:

- Kế toán mua sắm vật tư/hàng hóa/Dịch vụ

- Kế toán tài sản cố định, vật tư

- Kế toán theo dõi công nợ với nhà cung cấp

- Thu tiền, quyết toán thu tiền tại quầy các đợt thu ôn thi tập trung

- Tổng hợp số liệu lập báo cáo bộ phận, báo cáo phục vụ thanh tra kiểm tra

Hỗ trợ chính:

- Đổi biên lai, xác nhận thu tiền 

12

 

Huỳnh Thị Bích Thủy 

Kế toán viên

CQ: 38222357-Ext: 226

Email: bichthuy@ueh.edu.vn

 

 

Phụ trách:

- Kế toán ngân hàng TK 008 OCB (Các hoạt động thu khác)

- Nhập dự toán chi, theo dõi dự toán theo phụ lục 17, 18

- Nhập, theo dõi dự toán chi ngân sách hoạt động các đơn vị

- Quản lý các khoản thu các hoạt động phục vụ đào tạo

- Kế toán các khoản thu khác (bao gồm hoàn trả)

- Kế toán các khoản các khoản thu nhập khác(CK)

- Kế toán ấn chỉ

- Kế toán các khoản thuế (trừ thuế TNCN)

- Quản lý chung tài chính các đơn vị trực thuộc. Quản lý tài chính trực tiếp các đơn vị trực thuộc: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học, Viện NC Kinh tế Phát triển, Viện đào tạo Quốc tế, TT TV DN & PT KT Vùng, TT BD TV Thuế & QT TC Công

- Thu tiền, quyết toán thu tiền tại quầy các đợt thu ôn thi tập trung

- Tổng hợp số liệu lập báo cáo bộ phận, báo cáo phục vụ thanh tra kiểm tra

Hỗ trợ chính:

- Đổi biên lai, xác nhận thu tiền.

13