UEH

Thông báo về việc kê khai chứng từ làm thêm giờ của CBCC

Thứ tư, ngày 28/03/2012

Thông báo về việc kê khai chứng từ làm thêm giờ của CBCC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Số: 16 /ĐHKT-TCKT
V/v Kê khai chứng từ làm thêm giờ của CBCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2011

THÔNG BÁO

V/v kê khai làm thêm giờ từ năm 2017

Căn cứ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động (Điều 25);

Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

            Trường thông báo đến các đơn vị về việc kê khai làm thêm giờ dành cho viên chức quản lý như sau.

1.      Đơn vị chấm công làm thêm giờ theo mẫu C01b-HD (đối với trường hợp đơn vị có CCVC làm thêm giờ nhiều ngày trong tháng có tính chất thường xuyên), hoặc mẫu C01c-HD (đối với trường hợp đơn vị có CCVC làm thêm giờ có tính chất đột xuất);

2.      Hàng tháng đơn vị kê khai tổng hợp làm thêm giờ trên Hệ thống kê khai thanh toán (www.tckt.ueh.edu.vn/Kê khai thanh toán) theo hướng dẫn số 7. Thanh toán tiền làm ngoài giờ tại mục 4.2 của quy trình Kê khai, thanh toán thu nhập qua dữ liệu điện tử (TCKT.QT.04);

3.      Thời gian kê khai làm thêm giờ của tháng: Trước ngày 10 của tháng tiếp theo;

4.      Phòng Tài chính – Kế toán căn cứ vào tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương trong tháng có làm thêm giờ để tính đơn giá và tiền lương làm thêm giờ cho từng viên chức quản lý;

5.      Viên chức quản lý tra cứu thông tin làm thêm giờ trong phần tra cứu thu nhập (www.tckt.ueh.edu.vn/Tra cứu thu nhập, phần Thu nhập tiền lương,tiền công).

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: P.TC-KT.

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phan Thị Bích Nguyệt