UEH

Thông báo v/v lấy ý kiến góp ý, đề xuất (lần 2) Quy chế chi tiêu nội bộ UEH năm 2022

Thứ ba, ngày 21/12/2021

Dự thảo các nội dung điều chỉnh bổ sung trong Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 (so với năm 2021)