UEH

Thông báo Về việc lấy ý kiến góp ý, đề xuất (lần 2) Quy chế chi tiêu nội bộ UEH năm 2023

Thứ hai, ngày 21/11/2022

Dự thảo các nội dung điều chỉnh bổ sung trong Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 (so với năm 2022)