UEH

Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý, đề xuất (lần 2) Quy chế chi tiêu nội bộ UEH năm 2024

Thứ sáu, ngày 15/12/2023

Dự thảo - Các nội dung điều chỉnh, bổ sung trong Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 (so với năm 2023)