UEH

Thông báo về việc nộp học phí của học viên cao học và bồi dưỡng khóa 23

Thứ tư, ngày 11/09/2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  1079 /TB-ĐHKT-TCKT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08  năm 2013

 

THÔNG BÁO

V/v nộp học phí của học viên cao học và bồi dưỡng khóa 23

 

Căn cứ quyết định số 1131/TB-ĐHKT-TCKT ngày 28 tháng 03 năm 2013 về việc quy định mức thu học phí năm học 2013-2014;

Căn cứ chương trình đào tạo cao học tín chỉ.

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến học viên cao học và bồi dưỡng khóa 23 về việc nộp học phí như sau:

1. Các giai đoạn nộp học phí: Học viên cao học và bồi dưỡng khóa 23 sẽ nộp học phí theo các đợt tương ứng với chương trình đào tạo như sau:

1.1 Đối với học viên học cao học:

STT

Đợt thu

Mức học phí

Số tiền học phí

Thời hạn nộp

Ngoài giờ hành chính

Trong giờ hành chính

1

Đợt 1 (giai đoạn đại cương)

14 tín chỉ + kinh phí đào tạo 1 năm

475.000đ/tc x 14 + 4.500.000đ = 11.150.000đ

320.000đ/tc x 14 + 3.000.000đ = 7.480.000đ

Nộp khi nhập học

2

Đợt 2 (giai đoạn chuyên ngành)

20 tín chỉ + ½ kinh phí đào tạo 1 năm

Theo thông báo mức học phí năm học 2014-2015*

Theo thông báo mức học phí năm học 2014-2015*

01/05/2014 – 30/06/2014

3

Đợt 3 (thực hiện luận văn)

12 tín chỉ + ½ kinh phí đào tạo 1 năm

Theo thông báo mức học phí năm học 2014-2015*

Theo thông báo mức học phí năm học 2014-2015*

01/12/2014 – 31/01/2015

            * Mức học phí có thể được điều chỉnh tăng theo lộ trình tăng học phí của Nhà nước

1.2. Đối với học viên học bồi dưỡng Sau đại học:

STT

Đợt thu

Mức học phí

Số tiền học phí

Thời hạn nộp

Ngoài giờ hành chính

Trong giờ hành chính

1

Đợt 1 (giai đoạn đại cương)

14 tín chỉ + kinh phí đào tạo 1 năm

475.000đ/tc x 14 + 4.500.000đ = 11.150.000đ

320.000đ/tc x 14 + 3.000.000đ = 7.480.000đ

Nộp khi nhập học

2

Đợt 2 (giai đoạn chuyên ngành)

20 tín chỉ + ½ kinh phí đào tạo 1 năm

Theo thông báo tại thời điểm nộp

Theo thông báo tại thời điểm nộp

01/05/2014 – 30/06/2014


2. Hình thức nộp học phí:

a. Học viên nộp tiền trực tiếp tại các phòng giao dịch, chi nhánh của ngân hàng TMCP Phương Đông (tham khảo danh sách đính kèm);

b. Chuyển khoản vào tài khoản:

Tên tài khoản:    Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Số tài khoản:                  0036100000119009

Tại: Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Gia Định – PDG Duy Tân

Nội dung: Ghi rõ “Tên,  Số báo danh (đối với đợt thu 1), MSSV (đối với đợt thu 2, 3), nộp học phí Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, đợt nộp học phí”

Trân trọng.

                                                                                                          KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);                                                                                         (Đã ký)          

- Viện ĐTSĐH (phối hợp thực hiện);                                         PGS. TS. Phan Thị Bích Nguyệt

- Người học;                                                                                                           

- TC-KT (TB, website);                                                              

- Lưu: TC-KT.