UEH

THÔNG BÁO V/v chi trả tiền miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ ĐHCQ và hệ LTĐHCQ học kỳ đầu năm 2022 đợt 1, 2, 3, 4

Thứ tư, ngày 29/06/2022

...

Biểu mẫu bổ sung thông tin

...

Danh sách sinh viên diện miễn giảm học phí CQ - HKĐ2022

...