UEH

THÔNG BÁO V/v chi trả tiền miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ ĐHCQ và hệ LTĐHCQ học kỳ cuối năm 2022 đợt 1, 2, 3

Thứ hai, ngày 28/11/2022

...

...

Biểu mẫu bổ sung thông tin

...

...

Danh sách miễn giảm học phí HKC2022-D1234 - 191222

...

...