UEH

Thông báo về việc hỗ trợ học phí đối với người học tại UEH năm học 2022 - 2023

Thứ hai, ngày 09/01/2023

- Danh sách hỗ trợ học phí đối với người học tại UEH năm học 2022-2023

.

- Biểu mẫu bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng