UEH

Thông báo v/v mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động và người thân năm 2018

Thứ hai, ngày 22/01/2018

Bảng quyền lợi bảo hiểm sức khỏe cho công chức viên chức năm 2018
Mẫu giấy yêu cầu bồi thường
Danh sách các bệnh viện, phòng khám thuộc hệ thống Bảo hiểm Bảo Việt