UEH

Tổ chức bộ máy phòng Tài chính - Kế toán

Thứ tư, ngày 01/02/2017

 BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Cập nhật ngày 26/04/2019

Stt

Họ tên

Công việc

LÃNH ĐẠO PHÒNG

01

Trần Hoàng Tâm

Trưởng phòng

CQ: 38222357-Ext: 225

Email: tam-tckt@ueh.edu.vn

Phụ trách chung:

Chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của đơn vị

Trực tiếp phụ trách:

- Kế toán trưởng

Xây dựng kế hoạch tài chính

- Xây dựng các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ

- Công tác tổ chức của phòng

- Kiểm soát nghiệp vụ, ký duyệt chứng từ

- Phân tích tài chính

- Quản trị dữ liệu, điều hành hệ thống


02

Trần Thị Huyền Thu

Phó trưởng phòng

CQ:38222357-Ext: 221

Email: huyenthu@ueh.edu.vn

Phụ trách:

- Kế toán tổng hợp

- Quản lý thu, chi từ ngân sách nhà nước

- Lập báo cáo tài chính, báo cao quyết toán ngân sách

- Các đơn vị trực thuộc

- Công tác tổ chức

- Công tác Đảng, Đoàn thể

- Các công tác khác do Trưởng đơn vị giao/Ủy quyền

 Công tác khác:

- Bí thư chi bộ phòng TC-KT

- Ban thanh tra nhân dân


CHUYÊN VIÊN

03

Nguyễn Thi Ngọc Châu

Kế toán viên chính

CQ: 38222357-Ext: 217

Email: nchau@ueh.edu.vn

Phụ trách:

- Kế toán ngân hàng (TK học bổng, miễn giảm học phí)

- Kế toán thanh toán giờ giảng, hướng dẫn chuyên đề, luận văn, luận án hệ ĐH chính quy

- Thanh toán thù lao hội đồng NCS, CH

- Thu tiền, quyết toán thu tiền tại quầy các đợt thu ôn thi tập trung

- Tổng hợp số liệu lập báo cáo bộ phận, báo cáo phục vụ thanh tra kiểm tra

- Quản lý tài chính các đơn vị trực thuộc: TT Thương Mại Quốc Tế, TT BD, TV Thống kê - PT Dữ liệu, TT DV Tư Vấn Tài Chính, CT Aberdeen, TT BD, TV Quản Trị Kinh Doanh, TT Doanh thương quốc tế - VN, Viện Kinh tế môi trường Đông nam Á, TT Tin học Kinh Tế, TT NC & PT Quản Trị (CEMD), Tạp chí nghiên cứu kinh tế và kinh doanh Châu Á.

Hỗ trợ chính:

- Kế toán tiền gửi kho bạc

- Kế toán ngân sách nhà nước

- Kế toán thanh toán giờ giảng, hướng dẫn chuyên đề, luận văn, luận án hệ ĐH SĐH, VB2CQ, LTCQ, VLVH

- Đối chiếu công nợ nhà cung cấp


04

Nguyễn Mỹ Hậu

Kế toán viên

CQ: 38222357-Ext: 214

Email: nmyhau.tckt@ueh.edu.vn

Phụ trách:

- Kế toán tiền mặt

- Kế toán ngân hàng 004 OCB: Thanh toán cá nhân (lương, thu nhập hoạt động đào tạo…)

- Kế toán theo dõi thanh quyết toán các khoản tạm ứng phụ trách (tiền mặt, đề tài NCKH cấp trường)

- Theo dõi, quyết toán các hợp đồng NCKH cấp trường

- Nhập liệu thu nhập cá nhân bằng tiền mặt, chuyển khoản của các hồ sơ phụ trách để khai thuế TNCN

Tổng hợp số liệu lập báo cáo bộ phận, báo cáo phục vụ thanh tra, kiểm tra

- Thu tiền, quyết toán thu tiền tại quầy các đợt thu ôn thi tập trung

Hỗ trợ chính:

- Kế toán mua sắm vật tư/ hàng hóa/ Dịch vụ 


05

Trần Quang Khải

Kế toán viên

CQ: 38222357-Ext: 0

Email: tqkhai@ueh.edu.vn

 Phụ trách:

- Kế toán ngân hàng TK 009 OCB: Thu học phí, thu khác qua Ngân hàng, cổng thanh toán, máy POS

- Đối soát học phí với ngân hàng

- Đối soát các khoản thu qua cổng thanh toán, thanh toán dịch vụ cổng thanh toán

- Quản lý, đôn đốc học phí ĐHCQ, VB2, LTCQ

- Kiểm soát thu tiền tại quầy các đợt thu ôn thi tập trung

- Hoàn trả học phí, đổi hóa đơn học phí, xác nhận thu tiền…

- Tổng hợp số liệu lập báo cáo bộ phận, báo cáo phục vụ thanh tra kiểm tra

Hỗ trợ chính:

- Học bổng, phụ cấp trách nhiệm BCS lớp

- Miễn giảm học phí, hỗ trợ dân tộc thiểu số

- Bảo hiểm sức khỏe CBVC

- Quản trị trang web phòng

- Đối chiếu công nợ nhà cung cấp

Kế toán mua sắm vật tư/ hàng hóa/ Dịch vụ 


06

Trần Thị Lệ

Kế toán viên

CQ: 38222357-Ext: 216

Email: thuythaouyen@ueh.edu.vn

 Phụ trách:

- Thủ quỹ

- Theo dõi, thực hiện chi lập quỹ các đơn vị

- Kế toán thanh toán coi thi, chấm bài/ đề thi/ cố vấn học tập

- Nhập phiếu vật tư (xăng, dầu)

- Theo dõi định mức điện thoại

- Tổng hợp số liệu lập báo cáo bộ phận, báo cáo phục vụ thanh tra kiểm tra

Hỗ trợ chính:

- Kế toán mua sắm vật tư/hàng hóa/Dịch vụ

Công tác khác:

- Tổ trưởng nữ công


07

 Trần Thị Tuyết Mai

Kế toán viên

CQ: 38222357-Ext: 220

Email: tuyetmai@ueh.edu.vn

Phụ trách:

- Theo dõi định mức, tổng hợp khối lượng giảng dạy

- Kế toán thanh toán giờ giảng, hướng dẫn chuyên đề, luận văn, luận án các hệ VB2CQ, LTCQ, VLVH, SĐH.

- Quản lý tài chính các đơn vị trực thuộc: Viện Nghiên cứu kinh doanh, TT Hỗ trợ sinh viên, Trung tâm Phát triển khởi nghiệp, Cty TNHH MTV Sách Kinh tế, TT BD TV Kế Toán - Kiểm Toán, Viện Nghiên cứu chính sách nông nghiệp và sức khỏe, Viện Công nghệ tài chính, Viện Toán ứng dụng.

- Kế toán thuế TNCN

- Quyết toán thuế TNCN

- Thu tiền, quyết toán thu tiền tại quầy các đợt thu ôn thi tập trung

- Tổng hợp số liệu lập báo cáo bộ phận, báo cáo phục vụ thanh tra kiểm tra

Hỗ trợ chính:

- Kế toán thanh toán giờ giảng, hướng dẫn chuyên đề, luận văn, luận án các hệ ĐHCQ.

- Đổi hóa đơn học phí, xác nhận thu tiền


08

Phạm Thị Thu Nga

Kế toán viên

CQ: 38222357-Ext: 218

Email: thunga@ueh.edu.vn

 Phụ trách:

- Kế toán ngân hàng TK 007 OCB (chi thường xuyên, chi XDCB, mua sắm…) và tất cả các tài khoản ở các ngân hàng khác

- Kế toán theo dõi thanh quyết toán các khoản tạm ứng phụ trách (tạm ứng, thanh toán bằng chuyển khoản, đề tài NCKH cấp Bộ, cấp Nhà nước)

- Quản lý tài chính các đơn vị trực thuộc: Viện NC PT Nguồn Nhân Lực, Viện Kinh tế môi trường Đông nam Á, Viện Đổi mới sáng tạo, TT NC & PT Quản Trị (CEMD), TT Pháp Việt, CT VN - Hà Lan, CT Newzealand, Viện Đô thị thông minh và quản lý, Viện Chính sách công, Nhà Xuất bản Kinh tế, Cty TNHH MTV In Kinh tế

- Nhập liệu thu nhập cá nhân bằng tiền mặt, CK của các hồ sơ phụ trách để khai thuế

- Theo dõi, quyết toán các hợp đồng NCKH cấp tỉnh, TP, Bộ, cấp Nhà nước

- Thu tiền, quyết toán thu tiền tại quầy các đợt thu ôn thi tập trung

- Tổng hợp số liệu lập báo cáo bộ phận, báo cáo phục vụ thanh tra kiểm tra

Công tác khác:

- Tổ trưởng công đoàn


09

 Nguyễn Toàn Xuân Nhã

Kế toán viên

CQ: 38222357-Ext: 219

Email: xuannha@ueh.edu.vn

 Phụ trách:

- Quản lý, đôn đốc học phí VLVH, SĐH

- Quản lý các hợp đồng liên kết đào tạo

- Học bổng, phụ cấp trách nhiệm BCS lớp

- Miễn giảm học phí, hỗ trợ dân tộc thiểu số

- Hỗ trợ, thu hồi kinh phí đào tạo GVVC; phụ cấp trách nhiệm BCS lớp tại chức

- Bảo hiểm sức khỏe CBVC

 - Quản trị trang web phòng

- Quản lý tài chính các đơn vị trực thuộc: TT BD TV Ngân Hàng Chứng Khoán, CT liên kết đào tạo CET tại VN

- Đối chiếu công nợ nhà cung cấp

- Hoàn trả học phí, đổi hóa đơn học phí, xác nhận thu tiền.

- Thu tiền, quyết toán thu tiền tại quầy các đợt thu ôn thi tập trung

- Tổng hợp số liệu lập báo cáo bộ phận, báo cáo phục vụ thanh tra kiểm tra

Hỗ trợ chính:

- Đối soát các khoản thu qua VNPAY, thanh toán dịch vụ VNPAY

- Quản lý, đôn đốc học phí ĐHCQ

- Quản lý, đôn đốc học phí VB2, LT 


10