UEH

Chức năng và Nhiệm vụ của Ban Tài chính - Kế hoạch đầu tư

Thứ tư, ngày 14/09/2011

A. CHỨC NĂNG

I. Chức năng quản lý tài chính

Tham mưu cho Ban Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tài chính của Đại học UEH;

Tham mưu và tổ chức, triển khai thực hiện toàn bộ hoạt động liên quan đến tài chính, kế toán tại UEH.

Tham mưu cho Ban giám đốc xây dựng kế hoạch gia tăng nguồn thu UEH ngoài học phí;

Chủ trì xây dựng kế hoạch tài chính, lập dự toán thu, chi ngân sách cho toàn Đại học, phân bổ tài chính cho các trường thành viên và các đơn vị trực thuộc;

Tham mưu cho Ban Giám đốc các giải pháp góp phần tăng cường công tác quản lý tài chính phù hợp với chiến lược phát triển.

Phối hợp với các Ban chức năng, các đơn vị trực thuộc triển khai, theo dõi việc thực hiện kế hoạch, kịp thời đề xuất lãnh đạo các giải pháp góp phần thực thi kế hoạch đạt hiệu quả cao nhất.

II. Chức năng quản lý kế hoạch đầu tư.

Tham gia xây dựng chiến lược phát triển Đại học UEH;

Xây dựng chiến lược tài chính, đầu tư trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn phù hợp với định hướng phát triển của UEH;

Tham mưu trong công tác xây dựng kế hoạch đầu tư dự án, cơ sở vật chất và đầu tư khác phục vụ chiến lược phát triển bền vững UEH.

Thực lập, thẩm định và tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện cung cấp hàng hóa, thực hiện dự án và các hoạt động phục vụ khác của đại học.

Tham mưu và tổ chức, triển khai thực hiện toàn bộ hoạt động liên quan chuẩn bị đầu tư dự án, thực hiện và quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính của Trường theo quy định của Nhà nước.

 

B. NHIỆM VỤ

I. Nhiệm vụ quản lý tài chính kế toán

Chủ trì xây dựng dự toán hoạt động, lập kế hoạch tài chính trong ngắn, trung và dài hạn. Định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá và kịp thời tham mưu cho Ban Giám đốc các giải pháp thực hiện nhằm đạt kế hoạch, dự toán đặt ra

Chịu trách nhiệm lập dự toán NSNN hàng năm, lập phương pháp phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc. Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện dự toán đã phân bổ.

Tổ chức thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của người học. Tham mưu cho Ban Giám đốc các giải pháp khai thác và khơi tăng nguồn thu cho Trường.

Quản lý tài chính các đơn vị có và không không có dấu tròn, các khoản thu nộp nghĩa vụ của các đơn vị thuộc Trường có hoạt động thu chi tài chính.

Chịu trách nhiệm chính trong công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Đại học hằng năm. Xây dựng quy chế, quy định và quy trình các hoạt động liên quan đến công tác quản lý tài chính, chế độ kế toán.

Tổ chức công tác kế toán thống nhất và chịu trách nhiệm kiểm soát việc thực hiện chế độ kế toán trong toàn Đại học.

Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đối với các đơn vị có hoạt động thu chi tài chính và sử dụng ngân sách. Thẩm định quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế tài chính của các đơn vị thuộc, trực thuộc

Thực hiện các chế độ kế toán: Các khoản thanh toán cá nhân từ hoạt động sự nghiệp; bảo hiểm; dự toán ngân sách Nhà nước; kho bạc; lương, thu nhập tăng thêm, phụ cấp; mua sắm vật tư, hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, đầu tư xây dựng cơ bản; tài sản cố định; theo dõi công nợ; theo dõi tạm ứng; thanh toán giờ giảng, đề thi, coi thi, chấm bài, hướng dẫn chuyên đề, luận văn, luận án, cố vấn học tập; tiền mặt, tiền gửi ngân hàng; thuế thu nhập doanh nghiệp; tổng hợp.

Thực hiện chi trả tiền lương, phụ cấp, phúc lợi, thu nhập tăng thêm, giảng dạy, ngoài giờ, bảo hiểm bắt buộc, tự nguyện và các chế độ khác cho viên chức, người lao động. Chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho sinh viên và tất cả các khoản chi khác phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị… của Trường theo đúng các quy định hiện hành.

Theo dõi, thực hiện quyết toán ấn chỉ thuế; biên lai Trường; thuế thu nhập cá nhân; kinh phí khoán; và theo dõi tài khoản của Trường tại các ngân hàng, kho bạc.

Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo và phân tích về hoạt động tài chính; bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định.

Phối hợp các đơn vị chức năng liên quan tổ chức quản lý, thực hiện hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản của Trường.

Chịu trách nhiệm chính về công tác chuẩn bị đầu tư, thẩm định dự toán, quản lý chi phí tài chính dự án; phối hợp các đơn vị liên quan trong công tác quản lý dự án. Làm đầu mối chính tổ chức các hoạt động đầu thầu, đấu giá theo quy định.

II. Nhiệm vụ quản lý tài chính, đầu tư

Đầu mối thực hiện kế hoạch đầu tư theo chiến lược phát triển của Đại học’

Phối hợp lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác xây dựng mới, mở rộng, cải tạo, sửa chữa các cơ sở;

Tổ chức thực hiện các quy trình lập dự án đầu tư, thiết kế, đấu thầu; giám sát thi công, kiểm tra khối lượng quyết toán các hạng mục, công trình hoàn thành và lưu trữ hồ sơ theo quy định; thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành;

Chịu trách nhiệm chính trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Tham mưu cho Ban Giám đốc các giải pháp tìm kiếm nguồn vốn đầu tư để xây dựng các dự án đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo và NCKH

Xây dựng kế hoạch và tổ chức mua sắm tài sản, vật tư, thiết bị phục vụ hoạt động thường xuyên theo quy định.

Chịu trách nhiệm tổ chức công tác đấu thầu phục vụ các hoạt động của Đại học theo quy định

III. Nhiệm vụ khác

Xây dựng quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ khác liên quan theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của Trường.

Quản trị hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

 Phối hợp Văn phòng trường theo dõi, định mức nhiên liệu, mua bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới, mua sắm và duy tu xe ô-tô của Trường

Thực hiện những công việc khác được Giám đốc phân công